Monday, December 19, 2016

Thứ Ba ngày 20-12-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Quyền

Chương Năm Pháp
V. Phẩm Vua Munda

(VI) (46) Cụ Túc

- Này các Tỷ-kheo, có năm cụ túc này. Thế nào là năm? Tín cụ túc, giới cụ túc, văn cụ túc, thí cụ túc, tuệ cụ túc.

Những pháp này, này các Tỷ-kheo là năm cụ túc.


 II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp



 III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment