Friday, May 26, 2017

Bài học. Thứ Sáu ngày 26-5-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Tín

Chương 5
 XXIV. Phẩm Trú Tại Chỗ


(VI) (236) Không Tán Thán Tương Xứng

1. - Thành tựu năm pháp, Tỷ-kheo trú tại chỗ như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm?

2. Không có suy xét, không thẩm sát, tán thán người không đáng được tán thán; không suy xét, không thẩm sát, không tán thán người đáng được tán thán; không suy xét, không thẩm sát, đặt lòng tin (làm rõ ràng) vào những chỗ không đáng được tịnh tín; không suy xét, không thẩm sát, không đặt lòng tin vào những chỗ đáng được tịnh tín; làm rơi rớt các vật tín thí.

Do thành tựu năm pháp, Tỷ-kheo trú tại chỗ như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục.

3. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo trú tại chỗ như vậy tương xứng sanh lên cõi trời. Thế nào là năm?

4. Có suy xét, có thẩm sát, không tán thán người không đáng được tán thán; có suy xét, có thẩm sát, tán thán người đáng được tán thán; có suy xét, có thẩm sát, không đặt lòng tin vào những chỗ không đáng được tịnh tín; có suy xét, có thẩm sát, đặt lòng tin vào những chỗ đáng được tịnh tín; không làm rơi rớt các vật tín thí.

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo trú tại chỗ như vậy tương xứng sanh lên cõi trời.


II. Thảo Luận: Chư Tăng điều hợp
Thảo luận 1. Dựa vào tiêu chuẩn nào để tán thán một người  đáng tán thán và tiêu chuẩn nào để không tán thán người không đáng tán thán? - TT Pháp Tân
Thảo luận 2. TT Pháp Đăng chia sẻ thêm về bài học


 III. Trắc Nghiệm

Thursday, May 25, 2017

Bài học. Thứ Năm ngày 25-5-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương 5
 XXIV. Phẩm Trú Tại Chỗ


(III) (233) Làm Cho Chói Sáng

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú tại chỗ làm chói sáng chỗ ấy. Thế nào là năm?

2. Có giới sống được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bổn... và học tập trong các học pháp; nghe nhiều... khéo thành tựu nhờ chánh kiến; thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn... giải thích nghĩa lý minh xác; có năng lực với pháp thoại nêu rõ, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ những người đến yết kiến; chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú tại chỗ làm chói sáng chỗ ấy.

(IV) (234) Giúp Ðỡ Nhiều

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú tại chỗ giúp đỡ rất nhiều cho trú xứ ấy. Thế nào là năm?

2. Có giới... và học tập trong các học pháp; nghe nhiều... khéo thành tựu nhờ chánh kiến; vị ấy sửa chữa những gì bị gãy, bị hủy hoại. Khi đại chúng Tỷ-kheo đi đến từ nhiều địa phương khác nhau, vị ấy nói với các gia chủ đi đến như sau: "Nay đại chúng Tỷ-kheo đã đến từ nhiều địa phương khác nhau. Các vị hãy làm các phước đức. Nay là thời làm các phước đức"; chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú tại chỗ giúp đỡ rất nhiều cho trú xứ ấy.

(V) (235) Có Lòng Từ Mẫn

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú tại chỗ có lòng từ mẫn đối với các gia chủ. Thế nào là năm?

2. Khích lệ tăng thượng giới; khiến chúng sống theo gương pháp; khi đến thăm người bệnh, an trú niệm cho người bệnh như sau: "Các vị hãy an trú niệm vào hướng đến quả A-la-hán"; khi đại chúng Tỷ-kheo đi đến từ nhiều địa phương khác nhau, vị ấy nói với các gia chủ đi đến như sau: "Nay đại chúng Tỷ-kheo đã đến từ nhiều địa phương khác nhau. Các vị hãy làm các phước đức. Nay là thời làm các phước đức"; họ có cúng dường các món ăn gì, hoặc thô hoặc tế, tự mình thọ dụng, không làm cho của tín thí rơi rớt.


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú tại chỗ có lòng từ mẫn đối với các gia chủ.


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo luận 1: Tại sao bài kinh hôm nay Đức Phật dạy vị trụ trì nên thăm viếng thuyết pháp cho người cư sĩ khi họ bị bệnh nhưng không thấy đề cập đến chuyện cúng đám cho người chết (một điều rất phổ thông ngày nay)? - TT Tuệ Quyền
Thảo luận 2. Để có được cái nhìn tương thích với Phật pháp trong mọi lãnh vực của đời sống thì người Phật tử cần có những gì? - TT Tuệ Siêu
Thảo luận 3. Những yếu tố gì khiến Phật tử tại các quốc gia Phật giáo thường hướng về chuyện tạo phước, nghe pháp? - TT Tuệ Siêu
 Thảo luận 4. Ngày nay các chùa kêu gọi làm phước đôi khi quá nhiều cho người Phật tử. Kêu gọi tạo phước ở mức độ nào gọi là vừa đủ tốt đẹp?
Thảo luận 5. TT Giác Đẳng tóm tắt phần thảo luận


 III. Trắc Nghiệm

Wednesday, May 24, 2017

Bài học. Thứ Tư ngày 24-5-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Đăng

Chương 5
 XXIV. Phẩm Trú Tại Chỗ

(II) (232) Ðược Ái Mộ

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú tại chỗ được các vị đồng Phạm hạnh ái mộ, ưa thích, kính trọng, và đáng được làm gương để bắt chước. Thế nào là năm?

2. Có giới, sống được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các tội nhỏ nhiệm, chấp nhận và học tập các học pháp; nghe nhiều, thọ trì điều được nghe, tích tập điều được nghe; các pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh, những pháp ấy, vị ấy đã nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ nhờ đọc nhiều lần, chuyên ý quan sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến; thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ phều phào, giải thích nghĩa lý minh xác; chứng được không có khó khăn, chứng được không có mệt nhọc, chứng được không có phí sức bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, đem đến hiện tại lạc trú; do đoạn tận các lậu hoặc vị ấy tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú tại chỗ được các vị đồng Phạm hạnh ái mộ, ưa thích, kính trọng, và đáng được làm gương để tu tập.


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo luận 1. Cụm từ “các pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh” chỉ cho những pháp nào? TT Tuệ Siêu

Thảo luận 2. Mệnh đề: “đã nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ nhờ đọc nhiều lần, chuyên ý quan sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến” có gợi ý gì về cách học Phật Pháp? TT Tuệ Siêu

Thảo luận 3: Với ý nghĩa chủa đoạn kinh “dùng lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ phều phào, giải thích nghĩa lý minh xác” thì chư tỳ kheo có nên học để “luyện thanh” chăng? TT Tuệ Siêu

Thảo luận 4. Làm thế nào để một tỳ khưu “chứng được không có khó khăn, chứng được không có mệt nhọc, chứng được không có phí sức bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, đem đến hiện tại lạc trú”? TT Tuệ Siêu

Thảo luận 5. Những vai trò trong Tăng chúng như trụ trì, luật sự, giáo thọ … theo truyền thống cổ xưa được đào tạo thế nào? TT Tuệ Siêu

Thảo luận 6. TT Pháp Tân chia sẻ thêm về bài học  III. Trắc Nghiệm
Trắc nghiệm 1. Theo bài kinh hôm nay lãnh vực nào sau đây được Đức Thế Tôn khuyên chư tỳ kheo có những thành tựu?
 A. Pháp học /
 B. Pháp hành /
 C. Pháp thành /
 D. Cả ba câu A. B và C


TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 1:.D 

Tuesday, May 23, 2017

Bài học. Thứ Ba ngày 23-5-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Quyền

Chương 5
 XXIV. Phẩm Trú Tại Chỗ

(I) (231) Trú Tại Chỗ

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú tại chỗ trở thành không đáng được làm gương để tu tập. Thế nào là năm?

2. Không đầy đủ về uy nghi, không đầy đủ về trách nhiệm; không nghe nhiều, không thọ trì điều được nghe; không biết sống đoạn giảm, không ưa thích sống Thiền tịnh; lời nói không hiền thiện, không là người nói lời hiền thiện; ác tuệ, đần độn, câm điếc.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú tại chỗ trở thành không đáng được làm gương để tu tập.

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú tại chỗ trở thành đáng được làm gương để tu tập. Thế nào là năm?

4. Ðầy đủ về uy nghi, đầy đủ về trách nhiệm; nghe nhiều, thọ trì điều được nghe; biết sống đoạn giảm, ưa thích Thiền tịnh; lời nói hiền thiện, là người nói lời hiền thiện; có trí tuệ, không đần độn, không câm điếc.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú tại chỗ trở thành đáng được làm gương để tu tập.


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo luận 2. Phải chăng thông thường thì người có tài kém đức mà người đức độ thì kém tài? - TT Pháp Tân


 III. Trắc Nghiệm
Trắc nghiệm 1. Câu nào sau đây không đúng với những gì được dạy trong kinh điển?
 A. Người tu chỉ nên sống độc cư an tịnh một mình / 
B. Người tu nên sống giữa Tăng chúng và đàn tín với tinh thần trách nhiệm chứ tuyệt đối không nên sống một mình /
 C. Người tu tập cần đức độ chứ không cần tài năng / 
D. Cả ba câu trên đều không hoàn toàn đúng với lời Phật dạy

TT Pháp Đăng cho đáp án câu 1 là D

 Trắc nghiệm 2. Lời nói nào sau đây được xem là ngôn từ hiền thiện?
 A. Không nói dối, không nói độc ác, không nói chia rẽ, không nói vô ích /
 B. Nói đúng thời, nói đúng với sự thật, nói lời nhu hoà, nói lời lợi ích, nói với tâm từ/
 C. Câu a va b đều đúng / 
D. Câu a và ba đều sai

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 2: C 

 Trắc nghiệm 3. Thái độ nào sau đây được xem là nằm trong “tinh thần trách nhiệm” của người tu tập? 
A. Hành xử với ý thức cái gì có lợi hay bất lợi cho đàn hậu tấn / 
B. Làm gì cũng có tâm từ nghĩ tới sự lợi lạc của người chung quanh /
 C. Cân nhắc những gì mình làm có đi ngược lại với tinh thần cốt tủy của giáo pháp /
 D. cả ba điều trên

 TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 3:.D .

Trắc nghiệm 4. Câu nào sau đây có thể xem là hữu lý đối với người học Phật? 
A. Phật Pháp là một hệ thống giáo dục: con người cần được tu tập để tốt hơn cho mình và cho đời 
B. Phật Pháp là một hệ thống tín ngưỡng: chỉ cần tin là có được tất cả /
 C. Phật Pháp là một giáo thuyết mang tính triết lý: tư duy cao rộng thì đạt được giá trị tối thượng 
 D. Phật Pháp là một lập thuyết chủ trương trật tự xã hội: phải chu toàn bổn phận cá nhân đối với xã hội

TT Tuệ Quyền cho đáp án câu 4 là A


Monday, May 22, 2017

Bài học. Thứ Hai ngày 22-5-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương 5
 XXIII. Phẩm Du Hành Dài


(IX) (229) Rắn Ðen (1)

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong con rắn đen. Thế nào là năm?

2. Không thanh thịnh, hôi thúi, sợ hãi rụt rè, đáng sợ hãi, làm hại bạn.

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong con rắn đen.

3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong nữ nhân. Thế nào là năm?

4. Không thanh thịnh, hôi thúi, sợ hãi rụt rè, đáng sợ hãi, làm hại bạn.


Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong nữ nhân.


(X) (230) Rắn Ðen (2)

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong con rắn đen. Thế nào là năm?

2. Phẫn nộ, hiềm hận, có nọc độc, lưỡi chia hai, làm hại bạn.

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong con rắn đen.

3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong nữ nhân. Thế nào là năm?

4. Phẫn nộ, hiềm hận, có nọc độc, lưỡi chia hai, làm hại bạn.

5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, nọc độc của nữ nhân là như sau: Này các Tỷ-kheo, nữ nhân phần lớn hay tham đắm. Ở đây, này các Tỷ-kheo, lưỡi chia hai của nữ nhân là như sau: Này các Tỷ-kheo, nữ nhân phần lớn nói hai lưỡi. Ở đây, này các Tỷ-kheo, nữ nhân làm hại bạn như sau: Này các Tỷ-kheo, nữ nhân phần lớn ngoại tình!

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong nữ nhân.


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp

TT Giác Đẳng chia sẻ về chuyến đi hành hương Tích Lan


 III. Trắc Nghiệm
Trắc nghiệm 1. Nguyên nhân nào sau đây, theo Phật Pháp, là động lực chính khiến chúng sanh tạo ác nghiệp?
 A. Sinh kế khó khăn /
 B. Ngã chấp, ngã sở chấp, mạn tuỳ miên /
 C. Hoàn cảnh gia đình /
 D. Ảnh hưởng xã hội

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 1 :.B

Trắc nghiệm 2. Đối với vấn đề giới tính, những gì Đức Phật dạy mang tính cách nào sau đây?
 A. Trọng nam khinh nữ /
 B. Đức Phật dạy người nữ có thể thành tựu những điều như nam giới nhưng Ngài cũng cho biết nữ giới có những nhược điểm nhất định /
 C. Đức Phật dạy nam nữ vốn bình đẳng /
 D. Đức Phật dạy người nữ hơn người nam vì có thể sanh ra tất cả

TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 2 :.B.

Trắc nghiệm 3. Nguyên nhân nào sau đây là lý do tạo nên những phức cảm của người nữ? 
A. Sinh lý tương đối phức tạp hơn người nam /
 B. Tâm lý mẫn cảm hơn người nam / 
C. Sự yếu đuối lo sợ / 
D. Cả ba điều trên

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 3:. D .

Trắc nghiệm 4. Câu nào sau đây được ghi nhận là có đề cập trong bài kinh?
 A. Ưa ngoại tình thì dễ phản bội /
 B. Tham đắm nhiều thì thủ đoạn độc hại nhiều /
 C. Thích chia rẽ thì hay nói hai lưỡi /
 D. Cả ba điều trên


ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 4: .D 

Sunday, May 21, 2017

Bài học. Chủ Nhật ngày 21-5-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Chương 5
 XXIII. Phẩm Du Hành Dài

((VIII) (228) Bữa Ăn

1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, trong gia đình ăn cơm phi thời sau giờ ngọ. Thế nào là năm?

2. Ðối với các khách đến thăm, không cúng dường đúng thời; đối với chư Thiên lãnh thọ các vật cúng, không cúng dường đúng thời; đối với các Sa-môn, Bà-la-môn, chỉ ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời, không cúng dường đúng thời; các người phục vụ, người làm công, làm công việc không được thoải mái; lại nữa, khi còn ăn phi thời, thời các món ăn thiếu chất bổ dưỡng.

Này các Tỷ-kheo, đây là năm nguy hại trong gia đình ăn cơm quá chiều, sau giờ ngọ.

3. Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, trong gia đình ăn cơm đúng thời. Thế nào là năm?

4. Ðối với các khách đến thăm, cúng dường đúng thời; đối với chư Thiên lãnh thọ các vật cúng, cúng dường đúng thời; đối với các Sa-môn, Bà-la-môn, chỉ ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời, cúng dường đúng thời; các người phục vụ, người làm công, làm công việc được thoải mái; lại nữa, khi ăn đúng thời, thời các món ăn đầy đủ chất bổ dưỡng.

Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, trong gia đình ăn cơm đúng thời.


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo luận 2. Phải chăng các bữa ăn đúng giờ giấc hằng ngày chẳng những tốt cho sự tu tập mà còn tốt cho xã hội và tín ngưỡng? - TT Tuệ Quyền


Thảo luận 3. Phải chăng trong sự tưởng kính chư thiên thì sự cúng dường hương, đăng, hoa, quả, thực phẩm vẫn là biểu hiện tốt hơn là chỉ nghĩ trong tâm? - ĐĐ Nguyên Thông III. Trắc Nghiệm

Friday, May 19, 2017

Bài học. Thứ Bảy ngày 19-5-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Tân

Chương 5
 XXIII. Phẩm Du Hành Dài


(VII) (227) Tài Sản

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong các tài sản. Thế nào là năm?

2. Tài sản bị nguy hiểm về lửa; bị nguy hiểm về nước; bị nguy hiểm về vua; bị nguy hiểm về trộm cướp; bị nguy hiểm về các người thừa tự không khả ái.

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong các tài sản.

3. Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này trong các tài sản. Thế nào là năm?

4. Nhờ tài sản, tự làm cho được an lạc, hoan hỷ và chơn chánh duy trì sự an lạc ấy; làm cho mẹ cha được an lạc, hoan hỷ và chơn chánh duy trì sự an lạc ấy; làm cho vợ con, các người phục vụ, các người làm công được an lạc, hoan hỷ và chơn chánh duy trì sự an lạc ấy; làm cho bạn bè thân hữu được an lạc, hoan hỷ và chơn chánh duy trì sự an lạc ấy; đối với các vị Sa-môn, Bà-la-môn, cung cấp các sự cúng dường hướng thượng, đưa đến sự an lạc, dị thục liên hệ đến cõi trời và dẫn lên Thiên giới.

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này trong các tài sản.


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo luận 1. Tại sao Đức Thế Tôn trong sự giảng dạy thì có trước có sau, có tình có lý mà đa số Phật tử lại có cách nói rất phiến diện? - TT Tuệ Siêu III. Trắc Nghiệm
Trắc nghiệm 1. Bài kinh hôm nay đề cập đến những nguy hiểm của tài sản và những lợi lạc của tài sản. Ý nghĩa nào sau đây phù họp với Phật ngôn trong bài kinh? 
A. Giàu có không hẳn là tuyệt đối tốt cho cuộc sống /
 B. Nghèo khổ không hẳn là tốt cho sự an lạc nội tâm /
 C. Khéo sử dụng tài sản thì an lạc đời nầy và đời sau / 
D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Tuệ Siêu cho đáp án câu số 1 : .D 

Trắc nghiệm 2. Câu nào sau đây phù hợp với lời Phật dạy? 
A. Người xuất gia có thể dùng vật dụng cúng dường để nuôi dưỡng cha mẹ /
 B. Biết dùng tài sản để giúp đở quyến thuộc và bạn hữu cũng là cách tạo sự an lạc /
 C. Có tài sản mà không bố thí tạo phước là đường đi vào đoạ xứ vì xan tham bỏn xẻn / 
D. Cả ba điều trên

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 2:D

Trc nghiệm 3. Câu nào sau đây đúng với lời Phật dạy? 
A. Chỉ nên dùng tài sản để phụng dưỡng cha mẹ /
 B. Ưu tiên trong chi tiêu nên dùng cho tình yêu, hôn nhân /
 C. Nên biết phân chia thích hợp: cha mẹ, vợ con, thuộc hạ, bằng hữu... đều không nên bỏ qua / 
D. Cho ai không quan trọng miễn có cho là tốt rồi

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 3: .C .

Trắc nghiệm 4. Người nào sau đây chọn cuộc sống thanh đạm nhưng đồng thời vẫn phụng dưỡng cha mẹ?
 A. Sujatà /
 B. Anathapindika /
 C. Ghàtikara / 
D. Visàkhà

TT Giác Đẳng cho đáp án số 4 là C

 Trắc nghiệm 5. Câu ca dao nào sau đây gần với lời Phật dạy:
 A.nghèo nhân, nghèo nghĩa thì lo / Nghèo tiền, nghèo bạc chớ cho là nghèo / 
B. Giàu ba mươi tuổi chớ mừng, khó ba mươi tuổi cũng đừng vội lo /
 C. Có của thì tạo nghĩa nhân/ Bo bo giữ của cũng bằng như không /
 D. Gặp thời phung phí cũng nên, hết thời dẫu khéo giữ gìn cũng suy

TT Pháp Tân cho đáp án câu 5 là C