Sunday, January 1, 2017

Bài học. Chủ Nhật ngày 1-1-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Tân

Chương Năm Pháp
VII. Phẩm Tưởng


(III) (63) Tăng Trưởng (1)

1. – Này các Tỷ-kheo, tăng trưởng với năm tăng trưởng, vị Thánh đệ tử tăng trưởng, với Thánh tăng trưởng đem lại kiên cố, đem lại thù thắng cho tự thân. Thế nào là năm?2. Tăng trưởng với lòng tin, tăng trưởng với giới, tăng trưởng với học hỏi, tăng trưởng với bố thí, tăng trưởng với trí tuệ.Tăng trưởng với năm tăng trưởng này, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử tăng trưởng với Thánh tăng trưởng, đem lại kiên cố, đem lại thù thắng cho tự thân.

Tăng trưởng với tín, giới, 
Với tuệ, thí, nghe nhiều, 
Vị Chân nhân quán sát, 
Tự thân được kiên cố.

(IV) (64) Tăng Trưởng (2)

1. – Này các Tỷ-kheo, tăng trưởng với năm tăng trưởng, vị nữ Thánh đệ tử tăng trưởng với Thánh tăng trưởng, đem lại kiên cố, đem lại thù thắng cho tự thân. Thế nào là năm?

2. Tăng trưởng với lòng tin, tăng trưởng với giới, tăng trưởng với học hỏi, tăng trưởng với bố thí, tăng trưởng với trí tuệ.

Tăng trưởng với năm tăng trưởng này, này các Tỷ-kheo, vị nữ Thánh đệ tử tăng trưởng với Thánh tăng trưởng, đem lại kiên cố, đem lại thù thắng cho tự thân.

Tăng trưởng với tín, giới, 
Với tuệ, thí, nghe nhiều, 
Vị trì giới như vậy, 
Vị nữ Thánh đệ tử, 
Tự thân được kiên cố, 
Ngay liền trong đời này


 II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp

Chư Giảng Sư chia sẻ các pháp tăng trưởng trong dịp đầu năm 2017


 III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment