Sunday, January 22, 2017

Bài học. Chủ Nhật ngày 22-1-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Tuệ Siêu

Chương Năm Pháp
IX. Phẩm Trưởng Lão

(VI) (86) Vô Ngại Giải

- Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm gương để tu tập. Thế nào là năm?

Ðạt được nghĩa vô ngại giải, đạt được pháp vô ngại giải, đạt được từ vô ngại giải, đạt được biện tài vô ngại giải, đối với các sự việc, các vị đồng Phạm hạnh cần phải làm, hoặc lớn hay nhỏ, vị ấy thiện xảo, không có biếng nhác, thành tựu trí phương tiện. Ở đây vừa đủ để làm, vừa đủ đến khiến người làm.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm gương để tu tập.


 II. Thảo Luận:   TT  Giác Đẳng Điều Hành
Thảo luận 1.  Phải chăng có những pháp "càng nói càng sai"? nhưng cũng có những pháp cần trình bày rộng rãi rõ ràng? ĐĐ Nguyên Thông
 Thảo luận  2. Phật giáo Nguyên Thuỷ có bộ môn lý luận như "nhân minh luận" của Phật giáo Đại Thừa? TT Pháp Tân 
Thảo luận 3. Tạng Vi Diệu Pháp (A Tỳ Đàm) đôi khi còn gọi là Tạng Luận, cách gọi đó chính xác chăng? TT Pháp Tân
 Thảo luận 4. Phải chăng việc học Phật Pháp bao gồm cả hai tánh bác học (kinh viện) và tính trực nhận cá nhân? -  TT Tuệ Quyền


 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Điều nào sau đây là Phật ngôn được tìm thấy trong Tam tạng kinh điển? 
A. Khi ngôn từ sử dụng sai lạc thì ý nghĩa cũng bị nhầm lẩn /
 B. Sự thiếu học, hiểu, giảng giải Phật Pháp của chư tỳ kheo là nguyên nhân dẫn tới sự suy đồi của giáo pháp / 
C. Pháp do Như Lai tuyên thuyết có nghĩa, văn cụ túc / 
D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 1: D

Trắc nghiệm 2.  Ba thứ trí tuệ (văn, tư, tu) thì loại nào cần nhiều lý luận? 
A. Trí tuệ do học hỏi /
 B. Trí tuệ do suy tư /
 C. Trí tuệ do thể nghiệm /
 D. Trí tuệ do đoạn phiền não

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu trắc nghiệm Số 2: B

 Trắc nghiệm 3. Câu nào sau đây "mang tính lý luận" đối với người tu Phật?
 A. Do cái nầy có nên cái kia có, do cái nầy diệt nên cái kia diệt  (imasmim sati, idam hoti; imasmim asati, idam natthi hoti)/
 B. Nhận thức: cái nầy không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của (netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti ) /
 C. Pháp nầy nếu hành trì mang lại quả lành, thành tựu an lạc, được bậc thiện trí khen ngợi (ime dhammā kusalā, ime dhammā anavajjā, ime dhammā viññuppasatthā) /
 D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu trắc nghiệm Số 3: D


No comments:

Post a Comment