Tuesday, January 17, 2017

Bài học. Thứ Ba ngày 17-1-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Tuệ Quyền

Chương Năm Pháp
IX. Phẩm Trưởng Lão

(I) (81) Khả Ái

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh không được ái mộ, không được ưa thích, không được tôn trọng, không được làm gương để tu tập. Thế nào là năm?

2. Bị tham ái bởi những gì khả ái, bị hiềm hận bởi những gì đáng hiềm hận, bị si mê bởi những gì đáng si mê, bị phẫn nộ bởi những gì đáng phẫn nộ, bị say đắm bởi những gì đáng say đắm. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Trưởng Lão đối với các vị đồng Phạm hạnh không được ái mộ, không được ưa thích, không được tôn trọng, không được làm gương để tu tập.

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm gương để tu tập. Thế nào là năm?

4. Không bị tham bởi những gì khả ái, không bị hiềm hận bởi những gì đáng hiềm hận, không bị si mê bởi những gì đáng si mê, không bị phẫn nộ bởi những gì đáng phẫn nộ, không bị say đắm bởi những gì đáng say đắm. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Trưởng Lão đối với các vị đồng Phạm hạnh được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm gương để tu tập.


 II. Thảo Luận:   TT  Giác Đẳng Điều Hành
Thảo luận 1. Phải chăng phản ứng "Không bị tham bởi những gì khả ái, không bị hiềm hận bởi những gì đáng hiềm hận, không bị si mê bởi những gì đáng si mê, không bị phẫn nộ bởi những gì đáng phẫn nộ, không bị say đắm bởi những gì đáng say đắm." đòi hỏi sự vững trú trong chánh niệm? TT Tuệ Siêu 
Thảo luận 2. Phải chăng sống giữa Tăng chúng trong cương vị là vị trưởng lão có những áp lực tinh thần chứ không đơn giản "tu lâu ắt hẳn thành sư cụ"?DD Pháp Tín
Thảo luận 3. Phải chăng vai trò của những bậc tôn túc trong Phật giáo thời nguyên thủy đặt nặng ở giới phẩm hơn là giáo phẩm? TT Pháp Đăng 
Thảo luận 4. Phải chăng bài kinh hôm nay cho thấy tư cách của một người nằm ở cách xử sự hơn là học vị, chức quyền? ĐĐ Nguyên Thông
Thảo luận 5. Phàm nhân luôn có những khuyết điểm. Những gì đề cập trong kinh điển có "thiếu thực tế" chăng? TT Tuệ Siêu
Thảo luận 6. Cái gì là nền tảng của khả năng tự chế?  TT Tuệ Quyền 


 III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment