Tuesday, January 24, 2017

Bài học. Thứ Ba ngày 24-1-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Tuệ Quyền

Chương Năm Pháp
IX. Phẩm Trưởng Lão

(VII) (87) Giới

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm gương để tu tập. Thế nào là năm?

2. Có giới, sống được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhiệm, chấp nhận và học tập các học pháp, nghe nhiều, thọ trì điều được nghe, tích tập điều được nghe. Các pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh, những pháp ấy, vị ấy đã nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ nhờ đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến; thiện ngôn dùng lời thiện ngôn, lời nói tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ, phều phào, giải thích nghĩa lý minh xác, chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, đem đến hiện tại lạc trú. Do đoạn tận các lậu hoặc, vị ấy tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm gương để tu tập.


 II. Thảo Luận:   TT  Giác Đẳng Điều Hành
Thảo luận 1. Bài kinh hôm nay đề cập năm đức tánh đáng hoan hỷ của một bậc trưởng lão : có giới hạnh, kiến văn quảng bác, có khả năng truyền đạt tốt, thuần thục trong thiền định và chứng đạt giải thoát. Năm điều đó khiến một bậc tu hành "hoàn hảo". Trong cảnh giới phàm phu bất toàn thì chúng ta có thể học hỏi được những gì từ đó? - TT Pháp Tân
Thảo luận 2. Tại sao nói đến thiền định là nói đến tự tại do thuần thục? ĐĐ Nguyên Thông
Thảo luận 3. Tại sao trong khả năng biểu đạt bằng ngôn ngữ ở đây lại đề cập tới sự phát âm, giọng nói tốt? ĐĐ Pháp Tín


 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Điều nào sau đây không được đề cập trong những đặc tính đáng quý của một bậc trưởng lão?
 A. Có học vị cao / 
B. Có chức vụ quan trọng / 
C. Có chùa chiền to lớn / 
D. Cả ba câu trên 

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án câu 1 là D

Trắc nghiệm 2. Điểm nào sau đây nói lên sự thuần thục trong thiền định?
 A. Nhập được xuất được / 
B. Xuất nhập thiền định như ý / 
C. Càng tu tập càng thấy dễ dàng thoải mái / 
D. Cả ba câu trên đều đứng


TT Pháp Tân cho đáp án câu 2 là D

Trắc nghiệm 3. Cách biểu đạt ngôn ngữ rõ ràng trong sáng  cho thấy điều nào sau đây? 
A. Ý tưởng trong sáng /
 B. Thiện xảo trong ngôn ngữ / 
C. Có thái độ hoà nhã với người nghe / 
D. Cả ba điều trên

TT Pháp Tân cho đáp án câu 3 là D

No comments:

Post a Comment