Tuesday, January 3, 2017

Bài học. Thứ Ba ngày 3-1-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Quyền

Chương Năm Pháp
VII. Phẩm Tưởng


(V) (65) Nói Chuyện

1. – Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đủ khả năng nói chuyện với các vị đồng Phạm hạnh. Thế nào là năm?

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo tự mình đầy đủ giới, trả lời câu hỏi đề cập đến từ câu chuyện về giới cụ túc, tự mình đầy đủ định, trả lời câu hỏi được đề cập đến từ câu chuyện về định cụ túc; tự mình đầy đủ tuệ, trả lời câu hỏi được đề cập đến từ câu chuyện về tuệ; tự mình đầy đủ giải thoát, trả lời câu hỏi được đề cập đến từ câu chuyện về giải thoát; tự mình đầy đủ giải thoát tri kiến, trả lời câu hỏi được đề cập đến từ câu chuyện về giải thoát tri kiến.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đủ khả năng nói chuyện với các vị đồng Phạm hạnh.

(VI) (66) Ðời Sống

1. – Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo với đời sống (của mình) làm gương cho các vị đồng Phạm hạnh. Thế nào là năm?

2. Ở đây, Tỷ-kheo tự mình đầy đủ giới, trả lời câu hỏi được nói đến từ câu chuyện về giới cụ túc… (như trên)… từ câu chuyện về giải thoát tri kiến.


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đủ khả năng, với đời sống của mình, làm gương cho các vị đồng Phạm hạnh. II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp


 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Đầy đủ giới (giới cụ túc) bao gồm điều nào sau đây? 
A. Có chủ tâm tránh không làm những gì cần tránh và làm những gì cần tuân giữ 
B. Hiểu rõ học giới do Đức Phật ban hành / 
C. Thoải mái và thấy lợi lạc trong sự trì giới / 
D. Cả ba câu điều trên

TT Pháp Tân cho đáp án câu 1 là D

 Trắc nghiệm 2. Đầy đủ định (định cụ túc) bao gồm điều nào sau đây? 
A. Đầy đủ nỗ lực đối với thiện và ác pháp /
 B. Nắm bắt được thực tại sanh diệt với chánh niệm tỉnh giác / 
C. Thuần thục trong sự dụng tâm bằng tầm, tứ, hỷ, lạc, định /
 D. Cả ba điều trên

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án câu 2 là D

Trắc nghiệm  3. Đầy đủ tuệ ( tuệ cụ túc) bao gồm điều nào sau đây? 
A. Nhìn thực tại qua bốn quán chiếu: sự khổ, nhân sanh khổ, sự diệt khổ, con đường dẫn đến diệt khổ /
B. Nhìn thực tại không bằng dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy /
 C. Nhìn thực tại với vô thường, khổ, vô ngã /
 D. Cả ba câu trên

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 3: D. 

Trắc nghiệm 4. Đầy đủ giải thoát ( giải thoát cụ túc) bao gồm điều nào sau đây? 
A. Đoạn tận trói buộc do cái nhìn sai lầm (thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ) /
 B. Đoạn tận trói buộc dẫn đến luân hồi (dục ái, sắc ái, vô sắc ái) / 
C. Đoạn tận trói buộc do trạng thái phiền não nội tại (sân hận, phóng dật, ngã mạn, vô minh) /
D. Cả ba điêu trên

TT Pháp Tân cho đáp án câu 4 là D

Trắc nghiệm 5. Đầy đủ giải thoát tri kiến bao gồm điều nào sau đây? 
A. Hiểu rõ trạng thái giải thoát /
 B. Hiểu rõ hành trình dẫn đến giải thoát / 
C. Hiểu rõ cái gì xác chứng sự giải thoát /

 D. Cả ba câu trên 

TT Tuệ Quyền cho đáp án câu 5 là D
No comments:

Post a Comment