Tuesday, January 31, 2017

Bài học. Thứ Ba ngày 31-1-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Giác Đẳng

Chương Năm Pháp
X. Phẩm Kakudha

(I) (91) Ðầy Ðủ (1)

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm đầy đủ này. Thế nào là năm?

2. Tín đầy đủ, giới đầy đủ, nghe đầy đủ, thí đầy đủ, tuệ đầy đủ.

Này các Tỷ-kheo, đây là năm đầy đủ.

II (92) Ðầy Dủ (2)

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm đầy đủ này. Thế nào là năm?

2. Giới đầy đủ, định đầy đủ, tuệ đầy đủ, giải thoát đầy đủ, giải thoát tri kiến đầy đủ.

Này các Tỷ-kheo, đây là năm đầy đủ. II. Thảo Luận:   TT  Giác Đẳng Điều Hành
Thảo luận 1. Người ta thường nhấn mạnh sự đắc đạo chứng quả là thành tựu của đời sống tu tập vậy thì những thành tựu tín, giới, văn, thí, tuệ có được xem là đáng kể chăng? - TT Tuệ Siêu
Thảo luận 2. Một người giữ ngũ giới trong sạch có đủ để gọi là thành tựu giới ? - ĐĐ Nguyên Thông
Thảo luận 3. Biển học mênh mông vậy học tới mức độ nào mới gọi là thành tựu văn? - TT Tuệ Siêu

Thảo luận 4. Tại sao sự thành tựu thí quan trọng với người tu tập? ĐĐ Pháp Tín


 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Người nào sau đây có thể được gọi là "thành tựu niềm tin"? 
A. Biết vào chùa thắp nhang lạy Phật /
B. Có quy y với pháp danh / 
C. Có bố thí làm phước /
 D. Tin tưởng vào sự giác ngộ của Đức Phật và luôn xem Đức Phật là nơi nương nhò tối thượng

TT Pháp Đăng cho đáp án câu 1 là D

 Trắc nghiệm 2. Yếu tố nào sau đây được xem là biểu hiện của thành tựu giới?
 A. Luôn thấy trì giới là một phần quan trọng của đời sống /
 B. Thoải mái an lạc trong sự trì giới / 
C. Hộ trì giới để được giới hộ trì /
 D. Cả ba câu trên

TT Pháp Tân cho đáp án Câu  2:  D

 Trắc nghiệm 3. Điều nào sau đây cho thấy sự khiếm khuyết về văn?
 A. Học cái không đáng học /
 B. Không học cái đáng học /
 C. Học nhưng không thấu đáo /
 D. cả ba câu trên

TT Pháp Đăng cho đáp án câu 3 là D

Trắc nghiệm 4. Câu nào sau đây có thể xem là đúng với Phật Pháp? 
A. Không thí xã thì khó buông bỏ /
 B. Không buông bỏ thì khó thay đổi bản thân /
 C. Không thông thay đổi bản thân thi khó đạt tiến bộ trên hành trình tu tập /
 D. Cả  ba câu trên

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án câu 4 là D

No comments:

Post a Comment