Saturday, January 21, 2017

Bài học. Thứ Bảy ngày 21-1-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Pháp Tân

Chương Năm Pháp
IX. Phẩm Trưởng Lão

(V) (85) Không Kham Nhẫn

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh không được ái mộ, không được ưa thích, không được tôn trọng, không được làm gương để tu tập. Thế nào là năm?

2. Không kham nhẫn đối với các sắc, không kham nhẫn đối với các tiếng, không kham nhẫn đối với các hương, không kham nhẫn đối với các vị, không kham nhẫn đối với các xúc.Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh không được ái mộ, không được ưa thích, không được tôn trọng, không được làm gương để tu tập.

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm gương để tu tập. Thế nào là năm?

4. Kham nhẫn đối với các sắc, kham nhẫn đối với các tiếng, kham nhẫn đối với các hươngm,kham nhẫn đối với  các vị và kham nhẫn đối với các xúc).Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm gương để tu tập.


 II. Thảo Luận:   TT  Giác Đẳng Điều Hành
Thảo luận 2: Xin cho thí dụ cụ thể thế nào là kham nhẫn đối với sắc, thinh, khí, vị, xúc. - TT Tuệ Siêu
Thảo luận 3. Nếu nhìn cuộc sống qua sự hoạt dụng của căn, cảnh và thức có lợi ích gì đối với người tu tập? TT Tuệ Quyền
Thảo luận 4: Tại sao trong bài kinh nầy kham nhẫn được đặc biệt đề cập tới ngoại cảnh hơn là nội tâm? TT Pháp Đăng 


 III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment