Monday, January 2, 2017

Bài học. Thứ Hai ngày 2-1-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

1-10 Nam Cư Sĩ

1. - Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các Tỷ-kheo, đã quy y đầu tiên, tối thắng là các người buôn bán Tapassu Bhallikà.

2. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... bố thí, tối thắng là gia chủ Sudatta Anàthapindika.

3. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... thuyết pháp, tối thắng là Citta Macchikassandika.

4. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... nhiếp phục một hội chúng nhờ Bốn nhiếp pháp, tối thắng là Hatthaka Alavaka.

5. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... bố thí các món ăn thượng vị, tối thắng là Mahànàma Sakka.

6. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... bố thí các món đồ khả ý, tối thắng là gia chủ Ugga Vesàlika.

7. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... hộ trì Tăng chúng, tối thắng là Hatthigàmala Uggàta.

8. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng là Sùra Ambattha.

9. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... được dân chúng kính mến, tối thắng là Jivaka Komàrabhacca.

10. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói chuyện một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối thắng là gia chủ Nakulapità.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận 1. Tại sao một vị đã đi một đoạn đường dài trên hành trình giải thoát (quả vị A Na Hàm) vẫn còn hoan hỷ với phước báu hữu lậu?TT Tuệ Siêu & TT Pháp Đăng
Thảo luận 2. Tại sao trong các danh sách liệt kê thiện pháp thường khởi đầu với pháp bố thí?ĐĐ Pháp Tín
Thảo luận 3. Nếu một bậc sơ quả tu đà huờn chắc chắc không sa vào ác đạo và sẽ thành tựu quả giải thoát thì có cần tạo thêm phước báu chăng? ĐĐ Pháp Tín


 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Một người tạo phước có thể tìm thấy niềm hoan hỷ với yếu tố nào sau đây?
 A. Vui vì niềm tin trong sạch ở việc mình làm /
 B. Vui vì thấy đối tượng cúng dường là bậc ứng cúng / 
C. Vui vì nghĩ tới nhân quả tốt lành /
 D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Tuệ Quyền cho đáp án Trắc nghiệm 1: . D

 Trắc nghiệm 2. Pháp bố thí có quả dị thục ở cảnh giới nào sau đây? 
A. sanh thiên giới /
 B. sanh vào cõi nhân loại /
 C. Đời sống xuất gia /
 D. Cả câu trên

TT Tuệ Quyền cho đáp án Trắc nghiệm 2: . D

 Trắc nghiệm 3. Có những người miễn cưỡng tạo phước vì lý do nào sau đây?
 A. Chưa cảm nhận được trạng thái an lạc của xả kỷ /
 B. Chưa cảm nhận được trạng thái hoan hỳ của sự ban vui, cứu khổ /
 C. Chưa cảm nhận giá trị của niềm tin chơn chánh dõng mãnh /
 D. Cả ba câu trên

TT Giác Đẳng cho đáp án câu 3 là D


No comments:

Post a Comment