Monday, January 23, 2017

Bài học. Thứ Hai ngày 23-1-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

1-10 Nam Cư Sĩ

1. - Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các Tỷ-kheo, đã quy y đầu tiên, tối thắng là các người buôn bán Tapassu Bhallikà.

2. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... bố thí, tối thắng là gia chủ Sudatta Anàthapindika.

3. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... thuyết pháp, tối thắng là Citta Macchikassandika.

4. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... nhiếp phục một hội chúng nhờ Bốn nhiếp pháp, tối thắng là Hatthaka Alavaka.

5. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... bố thí các món ăn thượng vị, tối thắng là Mahànàma Sakka.

6. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... bố thí các món đồ khả ý, tối thắng là gia chủ Ugga Vesàlika.

7. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... hộ trì Tăng chúng, tối thắng là Hatthigàmala Uggàta.

8. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng là Sùra Ambattha.

9. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... được dân chúng kính mến, tối thắng là Jivaka Komàrabhacca.

10. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói chuyện một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối thắng là gia chủ Nakulapità.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận 1. Người tu tập nên quan niệm thế nào là vừa phải trong sự chăm sóc sức khoẻ bản thân? TT Pháp Đăng
Thảo luận 2. Chấp tác (lao tác bằng tay chân như quét dọn..) có trở ngại cho người tu thiền chăng? ĐĐ Nguyên Thông
Thảo luận 3. Phải chăng những người biết mình mang bệnh truyền nhiễm thì không thể thọ đại giới? TT Tuệ Siêu III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Điều nào sau đây là đúng khi đề cập đến việc chăm sóc sức khoẻ của người tu tập?
 A. Không hành xác /
 B. Không lợi dưỡng /
 C. Tránh tối đa làm gánh nặng cho đàn tín và bạn đồng tu /
 D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án câu 1 là D

 Trắc nghiệm 2. Chi tiết nào sau đây đúng với sử liệu về thái y Jìvaka?
 A. Là một y sĩ tài ba xuất chúng /
 B. Là người đã từng thỉnh cầu Đức Phật ban hành một số học giới liên quan tới sức khoẻ của chư tăng /
 C. Là người tiến dẫn vua Ajàsattu (A Xà Thế) diện kiến Đức Thế Tôn /
 D. Cả ba điều trên


TT Tuệ Siêu  cho đáp án Câu trắc nghiệm Số 2: D

No comments:

Post a Comment