Monday, January 9, 2017

Bài học. Thứ Hai ngày 9-1-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

1-10 Nam Cư Sĩ

1. - Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các Tỷ-kheo, đã quy y đầu tiên, tối thắng là các người buôn bán Tapassu Bhallikà.

2. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... bố thí, tối thắng là gia chủ Sudatta Anàthapindika.

3. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... thuyết pháp, tối thắng là Citta Macchikassandika.

4. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... nhiếp phục một hội chúng nhờ Bốn nhiếp pháp, tối thắng là Hatthaka Alavaka.

5. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... bố thí các món ăn thượng vị, tối thắng là Mahànàma Sakka.

6. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... bố thí các món đồ khả ý, tối thắng là gia chủ Ugga Vesàlika.

7. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... hộ trì Tăng chúng, tối thắng là Hatthigàmala Uggàta.

8. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng là Sùra Ambattha.

9. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... được dân chúng kính mến, tối thắng là Jivaka Komàrabhacca.

10. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói chuyện một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối thắng là gia chủ Nakulapità.


II. Thảo Luận:   TT Pháp Đăng điều hợp.
Thảo luận  1. Sự hổ trợ chư tăng của người cư sĩ là bổn phận hay tùy tâm ? TT Pháp Tân 
 Thảo luận 2. người cư sĩ hộ độ chư Tăng là do tùy tâm. Vậy chư tăng có phận sự gì đối với người cư sĩ hay không? ĐĐ Pháp Tín 
 Thảo luận 3 Trong hàng cư sĩ tối thắng của Đức Phật không có 2 người cùng một phẩm hạnh. Vậy họ phải thực hành như thế nào để có được kết quả đặc biệt như thế?
Thảo luận 4. Một cư sĩ  nghèo  có thể hộ độ chư tăng tốt không? TT Pháp Tân 


 III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment