Thursday, January 19, 2017

Bài học. Thứ Năm ngày 19-1-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Tuệ Siêu

Chương Năm Pháp
IX. Phẩm Trưởng Lão

(III) (83) Lừa Ðảo

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh không được ái mộ, không được ưa thích, không được tôn trọng, không được làm gương để tu tập. Thế nào là năm?

2. Lừa đảo, siểm nịnh (hư đàm), hiện tướng (gợi ý), gièm pha, lấy lợi cầu lợi. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh không được ái mộ, không được ưa thích, không được tôn trọng, không được làm gương để tu tập.

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm gương để tu tập. Thế nào là năm?

4. Không lừa đảo, không siểm nịnh, không hiện tướng, không gièm pha, không lấy lợi cầu lợi. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm gương để tu tập.


 II. Thảo Luận:   TT  Giác Đẳng Điều Hành
Thảo luận 1. Một tỳ kheo bày vẽ chuyện mê tín có nằm trong nội dung bài kinh hôm nay? - TT Tuệ Siêu
Thảo luận 2. Chư vị tỳ kheo nên bày tỏ sự cảm kích dối với những Phật tử hữu tâm như thế nào là chừng mực vừa phải? - TT Pháp Tân
Thảo luận 3. Người cư sĩ nên kỳ vọng thái độ của chư tăng thế nào là thích hợp trong quan hệ hai giới xuất gia và tại gia? - TT Pháp Đăng
Thảo luận 4. Chư tăng có nên dùng "cách xã giao" để thù tiếp người cư sĩ? TT Tuệ Quyền
  Thảo luận 5. Có nên đặt giới hạn sự cúng dường đến mức độ nào là vừa đủ? ĐĐ Nguyên Thông


 III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment