Thursday, January 26, 2017

Bài học. Thứ Năm ngày 26-1-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Tuệ Siêu

Chương Năm Pháp
IX. Phẩm Trưởng Lão

(IX) (89) Vị Tỷ Kheo Hữu Học (1)

1. - Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, khiến Tỷ-kheo hữu học thối chuyển. Thế nào là năm?

2. Ưa sự nghiệp, ưa đàm luận, ưa ngủ, ưa có quần chúng, không quán sát tâm như đã được giải thoát.

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, khiến Tỷ-kheo hữu học thối chuyển.

3. Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không khiến Tỷ-kheo hữu học thối chuyển. Thế nào là năm?

4. Không ưa sự nghiệp, không ưa đàm luận, không ưa ngủ, không ưa có quần chúng, quán sát tâm như đã được giải thoát.

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không khiến Tỷ-kheo hữu học thối chuyển.


 II. Thảo Luận:   TT  Giác Đẳng Điều Hành
Thảo luận 1. Định nghĩa chữ sekha (hữu học) ở đây phải chăng cho thấy những những từ vựng được sử dụng trong Phật học trên cả hai phương diện chuyên môn và thường thức? TT Pháp Tân
 Thảo luận 2. Ưa thích hoạt động thường mang ý nghĩa tích cực nhưng trong bài kinh nầy lại tiêu cực. Làm sao để phân biệt trường hợp nào là tốt hay không tốt? - ĐĐ Pháp Tín - TT Tuệ Quyền

Thảo luận 3. Tại sao phiếm luận lại xem là một hành vi bất thiện nghiêm trọng trong Phật Pháp? - ĐĐ Nguyên Thông
Thảo luận 4. Người thường bị mất ngủ có nên tu thiền chăng? - TT Pháp Tân
Thảo luận 5. Ưa thích liên lạc bằng điện thoại có tính vào pháp thứ tư "ưa thích bè bạn, đám đông"? TT Tuệ Quyền


 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Câu nào sau đây được xem là đúng theo Phật học?
 A. Bậc hữu học, dùng như một thuật ngữ, chỉ cho "các bậc thánh đang hành trình trên đường dẫn tới giải thoát" gồm sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả và tứ đạo /
 B. Bậc vô học (asekha) chỉ cho bậc "những gì cần làm đã làm" tức bậc chứng vô lậu chánh trí /
 C. Phàm nhân đang tu tập CÓ THỂ thuộc về hữu học trong ý nghĩa phổ thông/ 
D. Ba câu trên đều đúng

TT Pháp Đăng cho đáp án câu 1 là D

No comments:

Post a Comment