Thursday, January 5, 2017

Bài học. Thứ Năm ngày 5-1-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Chương Năm Pháp
VII. Phẩm Tưởng


(IX) (69) Nhàm Chán (1)

1. – Có năm pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhứt hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Thế nào là năm?

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú quán bất tịnh trên thân, với tưởng ghê tớm với các món ăn, với tưởng không hoan hỉ đối với tất cả thế giới, quán vô thường đối với tất cả hành, và tưởng về chết, nội tâm khéo an trú.

Này các Tỷ-kheo, năm pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhứt hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.

(X) (70) Nhàm Chán (2)

1. – Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến đoạn diệt các lậu hoặc. Thế nào là năm?

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú quán bất tịnh trên thân, với tưởng ghê tởm đối với các món ăn, với tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, quán vô thường đối với tất cả hành, với tưởng về chết, nội tâm khéo an trú.

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến đoạn diệt các lậu hoặc.


 II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo luận 1. Phải chăng đối với người tu tập thì sự nghĩ tưởng những điều để buông xả quan trọng hơn "cái hấp dẫn" theo quan niệm thường thấy ở các tôn giáo?TT Pháp Tân
 Thảo luận 2. Phải chăng ngay cả một người sạch sẻ nhất thì thân vẫn bất tịnh? ĐĐ Pháp Tín
Thảo luận 3. Quán tưởng để không tham luyến ẩm thực có ảnh hưởng tới sức khoẻ chăng? ĐĐ Nguyên Thông
 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Điểm nào sau đây được xem là trọng điểm của sự yểm ly (nhàm chán) đối với hành giả thiề quán?
 A. Nhàm chán để ly tham /
 B. Nhàm chán để buồn nản/ 
C. Nhàm chán để khổ tu /
 D. Nhàm chán để bớt sống khô khan

 TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 1: A 

Trắc nghiệm 2. Quan niệm về thân bất tịnh nào sau đây vốn không có y cứ theo Phật Pháp?
 A. Người chưa tẩy trần / 
B. Người nữ trong thời kỳ kinh nguyệt / 
C. Người không ăn chay /

 D. Cả ba điều trên

TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 2: D .

Trắc nghiệm 3. Câu nào dưới đây được xem là nằm trong định nghĩa của các pháp hành (sankhara)? 
A. Pháp bị tạo /
 B. Pháo tập khởi bời bởi nhiều thành tố /
 C. Những pháp do duyên mà sanh cũng do duyên mà diệt /

 D. Cả ba câu trên

TT Tuệ Quyền cho đáp an câu 3 là D

No comments:

Post a Comment