Friday, January 20, 2017

Bài học. Thứ Sáu ngày 20-1-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  ĐĐ Pháp Tín

Chương Năm Pháp
IX. Phẩm Trưởng Lão

(IV) (84) Lòng Tin

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh không được ái mộ, không được ưa thích, không được tôn trọng, không được làm gương để tu tập. Thế nào là năm?

2. Không tín, không hổ thẹn, không biết sợ, biếng nhác và ác tuệ. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh không được ái mộ, không được ưa thích, không được tôn trọng, không được làm gương để tu tập.

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm gương để tu tập. Thế nào là năm?

4. Có lòng tin, có hổ thẹn, có biết sợ, tinh cần, tinh tấn và có tuệ. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm gương để tu tập.


 II. Thảo Luận:   TT  Giác Đẳng Điều Hành
Thảo luận 1.  Thuật ngữ ottapa , đây dịch là là biết sợ, có thể dịch là cẩn trọng? DD Nguyên Thông
Thảo luận 2. Thuật ngữ hiri, ở đây dịch là biết thẹn, có thể dịch là lương thức? - ĐĐ Pháp Tín
Thảo luận 3. Kiến thức sâu rộng có đồng nghĩa với sáng suốt không? TT Giác Đẳng
Thảo luận 4. Một vị trưởng lão sống như thế nào gọi là sống với niềm tin?


 III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment