Wednesday, January 18, 2017

Bài học. Thứ Tư ngày 18-1-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Pháp Đăng

Chương Năm Pháp
IX. Phẩm Trưởng Lão

(II) (82) Ly Tham

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh không được ái mộ, không được ưa thích, không được tôn trọng, không được làm gương để tu tập. Thế nào là năm?

2. Không ly tham, không ly sân, không ly si, hư ngụy và não hại.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh không được ái mộ, không được ưa thích, không được tôn trọng, không được làm gương để tu tập.

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm gương để tu tập. Thế nào là năm?

4. Ly tham, ly sân, ly si, không hư ngụy và không não hại. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm gương để tu tập.


 II. Thảo Luận:   TT  Giác Đẳng Điều Hành
Thảo luận 1. Đoạn kinh "Ly tham, ly sân, ly si, không hư ngụy và không não hại" phải chăng là cách nói tổng quát chứ không hẳn để chỉ cho một bậc A La Hán đoạn tận phiền não? TT Pháp Tân
Thảo luận 2. Phải chăng một vị tu sĩ dù phàm nhân nhưng nếu khéo tu vẫn có thể "giảm thiểu" phiền não? - TT Pháp Đăng
Thảo luận 3. Nếu một người có kiến thức Phật học quảng bác nhưng tâm tánh nhiều phiền não như ngã mạn hay sân hận thì phải chắng ít học tốt hơn? ĐĐ Nguyên Thông
Thảo luận 4. Một vị tăng sĩ xúc phạm tăng chúng có tạo nghiệp năng chăng? TT Pháp Đăng


 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Hình ảnh nào sau đây nằm trong ý nghĩa "Ly tham, ly sân, ly si, không hư ngụy và không não hại"? 
A. Không săn đón những thí chủ giàu có để mưu lợi /
 B. Không phẩn nộ lớn tiếng khi tự ái bị xúc phạm /
 C. Không vì lo sợ điều gì mà nói sai Phật Pháp /

 D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án là D

Trắc nghiệm 2. Theo sử liệu thì vị nào sau đây là được xem là bậc trưởng lão kiểu mẫu trong Tăng chúng thời Đức Phật tại thế?
 A. Tôn giả Sàriputta /
 B. Tôn giả Devadatta /
 C. Tôn giả Channa /

 D. Tôn giả Rahula

TT Pháp Tân cho đáp án là A

Trắc nghiệm 3. Nếu lái xe trên đường cao tốt nguy hiểm thì nên làm điều nào sau đây? 
A. Không bao giờ lái xe trên đường cao tốt /
 B. Vẫn nên lái xe đường cao tốc nhưng nên học cách lái tự tin và an toàn hơn / 
C. Nên để cho người khác làm thay những việc nguy hiểm /
 D. Sống chết có số phần


TT Pháp Tân cho đáp án là B

No comments:

Post a Comment