Sunday, January 15, 2017

Chủ Nhật ngày 15-1-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Tuệ Siêu

Chương Năm Pháp
VIII. Phẩm Chiến Sĩ

(X) (80) Sự Sợ Hãi Trong Tương Lai (4)

1. - Có năm sợ hãi về tương lai này, hiện chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai, các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tấn để đoạn tận những sợ hãi ấy.

2. Này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo trong tương lai sẽ tham muốn các y tốt đẹp. Do họ tham muốn các y tốt đẹp, họ sẽ từ bỏ các y nhặt nơi đống rác, họ sẽ từ bỏ các khu rừng, các vùng cao nguyên, các trú xứ xa vắng, họ sẽ đi đến các làng, thị trấn, kinh đô vua chúa và sống tại các chỗ ấy. Vì nhân y áo, họ sẽ rơi vào những hành vi tầm cầu không thích hợp.

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ nhất về tương lai, hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai. Các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn toàn rõ biết, cần phải tinh tấn để đoạn trừ sợ hãi ấy.

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo trong tương lai sẽ tham muốn các đồ ăn khất thực ngon lành. Do họ tham muốn các đồ ăn khất thực ngon lành, họ sẽ từ bỏ nếp sống khất thực, từ bỏ các khu rừng, các vùng cao nguyên, các trú xứ xa vắng. Họ sẽ đi vào các làng, thị trấn, kinh đô của vua và sinh sống tại đấy, tìm cầu các món ăn thượng vị, như với đầu lưỡi. Do nhân đồ ăn khất thực, họ sẽ rơi vào nhiều hành động tầm cầu không thích hợp.

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ hai về tương lai, hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai. Các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn toàn rõ biết, cần phải tinh tấn để đoạn trừ sợ hãi ấy.

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo trong tương lai sẽ tham muốn sàng tọa tốt đẹp. Do họ tham muốn các sàng tọa tốt đẹp, họ sẽ từ bỏ nếp sống dưới gốc cây, họ sẽ từ bỏ các khu rừng, các vùng cao nguyên, các trú xứ xa vắng. Họ sẽ đi vào các làng, thị trấn, kinh đô của vua và sinh sống tại đấy. Vì nhân sàng tọa, họ sẽ rơi vào nhiều hành động tầm cầu không thích hợp.

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ ba về tương lai, hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai. Các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn toàn rõ biết, cần phải tinh tấn để đoạn trừ sợ hãi ấy.

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sẽ có những Tỷ-kheo trong tương lai sẽ sống liên hệ với Tỷ-kheo-ni, các chánh học nữ, các Sa-di-ni. Khi sống liên hệ với Tỷ-kheo-ni, chánh học nữ, Sa-di-ni, này các Tỷ-kheo, được chờ đợi là: Họ sẽ không thích thú sống Phạm hạnh, hay họ sẽ rơi vào một trong những tội lỗi ô nhiễm, sẽ từ bỏ học pháp và trở lui lại đời sống thế tục.

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ tư về tương lai, hiện nay chưa sanh khởi. Các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn toàn rõ biết, cần phải tinh tấn để đoạn trừ sợ hãi ấy.

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sẽ có những Tỷ-kheo trong tương lai sống liên hệ với các người có hệ lụy đến khu vườn, với các Sa-di. Khi sống liên hệ với các người có hệ lụy đến khu vườn và với các Sa-di, này các Tỷ-kheo, được chờ đợi là họ sẽ sống và tận hưởng các vật liệu cất chứa, và họ sẽ làm các thô tướng đối với đất đai và đối với các sản phẩm trồng trọt.

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ năm về tương lai, hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai. Các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tấn để đoạn tận sự sợ hãi ấy.

Năm sự sợ hãi về tương lai này, này các Tỷ-kheo, hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai. Các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tấn để đoạn tận những sợ hãi ấy.


 II. Thảo Luận:   TT  Giàc Đẳng Điều Hành
Thảo luận 1. Tại sao nói đến sự hưng thịnh của giáo pháp Đức Phật nhấn mạnh sự "vào rừng" hơn là "xuống phố"? TT Tuệ Quyền  
Thảo luận 2. Những nhu yếu  về y phục, ẩm thực, am thất ... ở đây có thể hiểu rộng hơn là tất cả nhu cầu vật chất? TT Pháp Đăng
 Thảo luận 3. Phải chăng khi nói đến sự thịnh suy của Phật Pháp Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh sự tu tập bản thân hơn là sự cơ cấu tổ chức to lớn? TT Tuệ Siêu

Thảo luận 4. Nếu ai cũng lo tu tập thì ai xây chùa, mở mang cơ sở Phật giáo? TT Pháp Đăng III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Lý do nào sau đây là lý do Đức Phật khuyên chư vị tỳ kheo nên sống nên núi rừng thanh vắng?
 A. Giảm bớt sự chi phối ngoại cảnh /
 B. Thích hợp cho sự tu tập niệm và định /
 C. Không có nhiều bổn phận ràng buộc vì cuộc sống đa đoan /
 D. Cả ba điều trên

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án câu 1 là D

Trắc nghiệm 2. Tại sao nói về "nhu cầu vật chất" ở đây Đức Phật chỉ đề cập đến y áo, thực phẩm, chỗ ở .. trong lúc đó không hẳn là thức quan trọng ngày nay?
 A. Vì thời Phật trụ thế chư tăng không dùng tiền bạc /
 B. Vì thời Phật trụ thế chư tăng không dùng máy móc như computer, điện thoại .. /
 C. Vì thời Phật trụ thế chư Tăng không tư hữu bất động sản /
 D. Cả ba câu trên đều đúng


ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 2: D 

Trắc nghiệm 3. Nếu một người thật sự mong muốn Phật Pháp hưng thạnh thì nên làm điều nào sau đây?
 A. Học hiểu rõ ràng lời Phật dạy /
 B. Tích cực áp dụng Phật Pháp vào cuộc sống /
 C. Thường chia sẻ tri kiến Phật học với người khác /
 D. cả ba câu trên đều đúng

TT Tuệ Quyền cho đáp án câu 3 là D

 Trắc nghiệm 4. Câu nào sau đây có thể được xem là chính xác?
 A. Con số chư tăng và cư sĩ học hiểu Phật pháp thật sự ít so với số đông chỉ có niềm tin đơn thuần /
 B. Đa số chư tăng cư sĩ chú trọng việc xây dựng chùa chiều nhiều hơn là đặt nặng sự tu học /
 C. Đa số Phật tử  thích thú với lý thuyết của giáo pháp hơn là hành trì /
 D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 4 : D

No comments:

Post a Comment