Saturday, January 28, 2017

sinh hoạt đặc biệt Tết Nguyên Đán Đinh Dậu.

Sinh hoạt đặc biệt Tết Nguyên Đán Đinh Dậu


- Mùng Một Tết, PHỨỚC BÁU VÀ DUYÊN LÀNH

- Mùng Hai Tết, Tri Ân và Báo Ân

- Mùng Ba Tết, HƯỚNG NGUYỆN PHƯỚC LÀNH CHO THÂN NHÂN QUÁ VÃNG

1 - Pháp thoại Mùng Ba tết: Phải chăng ngoài sự thắp hương cúng vái, người Phật tử còn làm những gì khác để hướng nguyện công đức đến người thân quá vãng? - TT Tuệ Siêu

2 - Pháp thoại Mùng Ba tết: Chúng ta có thể làm gì trong những ngày đầu xuân để "tạo phước hồi hướng"? - TT Pháp Đăng

 3 - Pháp thoại Mùng Ba tết: Đoạn kinh sau được trích từ Tiểu Bộ Kinh: "Những thân nhân quá vãng / Vân tập các đạo tràng / Nhận được phước hồi hướng / Thường thốt lời cảm kích / Mong ân nhân của mình / Ðược trường thọ phúc lạc / Người đã tạo công đức / Chắc chắn được quả lành ". Tại sao người hồi hướng công đức  cũng được lợi lạc? - TT Pháp Tân


4 - Pháp thoại Mùng Ba tết: Tâm thành thường nghĩ đến các loại hoá sanh (chư thiên, ngạ quỹ..) và hồi hướng phước lành có ảnh hưởng gì đến nội tâm của người tu Phật? - ĐĐ Nguyên Thông


 5 - Pháp thoại Mùng Ba tết. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn có đoạn: "Này Ananda, khi nào dân Vajjì tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các đền miếu của Vajjì ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với quy pháp, thời này Ananda, dân Vajjì sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm." Phải chăng những sự cúng kiếng tại các đền miếu cũng có giá trị trên phương diện xã hội? - TT Pháp Tân

6 - Pháp thoại Mùng Ba tết. Ngày tết mà nghĩ tới phước đức, nghĩ tới thân nhân hiện tiền hay quá vãng có mất vui không? - TT Pháp Đăng


No comments:

Post a Comment