Tuesday, February 14, 2017

Bài học. Thứ Ba ngày 14-2-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Tuệ Quyền


Chương Năm Pháp
XI. Phẩm An Ổn Trú

(V) (105) An Ổn Trú

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm an ổn trú này, Thế nào là năm?

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo an trú từ thân nghiệp đối với các đồng Phạm hạnh, cả trước mặt và sau lưng; an trú từ khẩu nghiệp đối với các đồng Phạm hạnh, trước mặt và sau lưng; an trú từ ý nghiệp đối với các đồng Phạm hạnh, trước mặt và sau lưng; đối với các giới không bị bể vụn, không bị sứt mẻ, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến Thiền định, vị ấy sống thành tựu các giới như vậy đối với các đồng Phạm hạnh, trước mặt và sau lưng, và đối với tri kiến này, thuộc bậc Thánh đưa đến xuất ly, được người thực hành chân chánh đoạn diệt khổ đau, vị ấy sống thành tựu tri kiến như vậy đối với các đồng Phạm hạnh, trước mặt và sau lưng.

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm an ổn trú. II. Thảo Luận:   TT  Giác Đẳng Điều Hành
Thảo luận 1. Đối với một vị có trách nhiệm trong Tăng chúng như trụ trì hay trưởng lão thì hành xử với tâm từ có "thiếu sức mạnh" để làm tốt vai trò của mình?  TT Tuệ Siêu
Thảo luận 2. Tại sao đề cập đến sự liên hệ với bạn đồng tu trong bài kinh nầy Đức Thế Tôn nhấn mạnh tới phẩm chất cá nhân?TT Tuệ Siêu
 Thảo luận 3. Trong bài kinh hôm nay Đức Phật dạy sự thành tựu "tri kiến thuộc bậc thánh" là nhân tố sống lạc trú đối với các vị đồng phạm hạnh. Chúng ta nghĩ thế nào khi có quan niệm những vị kiến thức càng cao thì càng "khó giao du"?TT Tuệ Siêu
Thảo luận 4. TT Giác Đẳng tóm tắt bài học 


 III. Trắc Nghiệm
Trắc nghiệm 1. Trong giao tế thông thường thì chỉ nhận biết qua thân nghiệp, khẩu nghiệp nhưng ở đây Đức Phật dạy cả ý nghiệp từ hoà. Thí dụ nào sau đây cho thấy ý nghiệp từ ái là quan trọng?
 A. Thái độ quan tâm những bạn đồng tu bị bệnh / 
B. Cái gì tốt cho mọi người trong chùa thì sẳn lòng ủng hộ /
 C. Sống gương mẫu cho những vị mới xuất gia /
 D. cả điều kể trên
TT Tuệ Siêu cho đáp án Câu trắc nghiệm Số 1 : D

No comments:

Post a Comment