Tuesday, February 21, 2017

Bài học. Thứ Ba ngày 21-2-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Pháp Đăng


Chương Năm Pháp
XII. Phẩm Andhakavinda

(III) (113) Thiền Ðịnh

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có thể đạt đến và an trú chánh định. Thế nào là năm?

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không kham nhẫn các sắc, không kham nhẫn các tiếng, không kham nhẫn các hương, không kham nhẫn các vị, không kham nhẫn các xúc.

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có thể đạt đến và an trú chánh định.

3. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có thể đạt đến và an trú chánh định. Thế nào là năm?

4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo kham nhẫn các sắc, kham nhẫn các tiếng, kham nhẫn các hương, kham nhẫn các vị, kham nhẫn các xúc.

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có thể đạt đến và an trú chánh định. II. Thảo Luận:   Chư Tăng Điều Hành
Thảo luận 1. Vì sao chúng ta bị chi phối bởi trần cảnh khiến cho mê mờ? Trong cuộc tu  chúng ta nên tu tập tâm như thế nào với các giác quan? - ĐĐ Pháp Tín
Thảo luận 2. Tu tập tâm là việc quan trọng chính yếu, khi tâm có định thì hành giả mới có được an lạc. TT Pháp Tân
Thảo luận 3. Trong đời sống tu sĩ ngày nay bận rộn nhiều phận sự trong chùa thì mình làm sao để có thể tu tập được? - TT Tuệ Quyền
Thảo luận 4. Người tu sĩ khi gặp nghịch cảnh phải hành xử như thế nào? - ĐĐ Pháp Tín
 III. Trắc Nghiệm

No comments:

Post a Comment