Tuesday, February 7, 2017

Bài học. Thứ Ba ngày 7-2-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Tuệ Quyền


Chương Năm Pháp
X. Phẩm Kakudha

(VII) (97) Nói Chuyện

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không bao lâu thể nhập vào bất động. Thế nào là năm?

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn không có nhiều, việc làm không có nhiều, nuôi sống dễ dàng, khéo tri túc với những nhu yếu ở đời; ăn uống ít, không chuyên lo về bao tử; ít thụy miên, chuyên chú vào giác tỉnh; đối với các câu chuyện nghiêm trang, khai tâm, như câu chuyện về ít dục, câu chuyện về tri túc, câu chuyện về viễn ly, câu chuyện về không hội họp, câu chuyện về tinh cần tinh tấn, câu chuyện về giới, câu chuyện về định, câu chuyện về tuệ, câu chuyện về giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến, các câu chuyện ấy, vị ấy có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức; vị ấy quán sát tâm như đã được giải thoát.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo tu tập Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không bao lâu thể nhập vào bất động.

(VIII) (98) Rừng

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo làm cho sung mãn Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không bao lâu thể nhập vào bất động. Thế nào là năm?

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn không có nhiều, việc làm không có nhiều, nuôi sống dễ dàng, khéo tri túc với những nhu yếu ở đời; ăn uống ít, không chuyên lo về bao tử, ít thụy miên, chuyên chú vào giác tỉnh; sống ở trong rừng, sống tại các sàng tọa xa vắng; quán sát tâm như đã được giải thoát.


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo làm cho sung mãn Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không bao lâu thể nhập vào bất động. II. Thảo Luận:   TT  Giác Đẳng Điều Hành
Thảo luận 1. Tại sao "đàm đạo" ở đây lại được xem là tốt cho sự tu tập thay vì im lặng tuyệt đối khi tu tập thiền định? TT Tuệ Siêu 
Thảo luận 2. Một người sống cô đơn giữa thị tứ khác biệt gì với người sống độc cư thanh tịnh? TT Pháp Đăng
 Thảo luận 3. Phải chăng muốn thay đổi bản thân thì nên thay đổi thói quen? ĐĐ Nguyên Thông


 III. Trắc Nghiệm
Trắc nghiệm 1. Điều nào sau đây là lợi ích của Pháp đàm?
 A. Là cách đối trị tốt cho thói quen ưa quần tụ phiếm luận 
/ B. Chia sẽ kinh nghiệm tu tập / 
C. Giúp tâm ý hướng thiện, hướng thượng / 
D. Cả ba điều trên

_TT Pháp Tân cho đáp án Câu trắc nghiệm Số 1: D

 Trắc nghiệm 2. Câu nào sau đây là lờ Phật dạy được tìm thấy trong Tam Tạng? 
A. Khả ái thay núi rừng, trú xứ bậc thánh hoan hỷ trong lúc phàm phu không ưa thích. /
 B. Sống độc cư thanh tịnh, tinh cần không biếng nhác ... là huấn ngôn của chư Phật /
 C. Vị tỳ khưu tìm đến khu rừng, cội cây, nhà trống ngồi xuống hướng chánh niệm trước mặt ../
 D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu trắc nghiệm Số 2: D

Trắc nghiệm 3. Những thói quen nào sau đây thường là thứ cần thay đổi đối với người tu thiền? 
A. Thói quen thích làm việc nầy việc kia / 
B. Thói quen ham ăn mê ngủ / 
C. Thói quen ưa tiếp xúc, giao tế, liên hệ xa gần /
 D. Cả ba điều trên


TT Tuệ Siêu cho đáp án câu 3 là D

No comments:

Post a Comment