Monday, February 13, 2017

Bài học. Thứ Hai ngày 13-2-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

 1-10 Nữ Cư Sĩ

1. -Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các Tỷ-kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà Senàndìhità.

2. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... bố thí, tối thắng là Visàkhà Migàramàtà.

3. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... nghe nhiều, tối thắng là Khujjuttar.

4. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... trú từ tâm, tối thắng là Sàmàvati.

5. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... tu Thiền, tối thắng là Uttarà Nandamàtà.

6. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... bố thí các món ăn thượng vị, tối thắng là Suppavàsà Koliyadhita.

7. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... săn sóc người bệnh, tối thắng là nữ cư sĩ Suppiyà.

8. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng là Kàtiyànì.

9. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... nói chuyện một cách thân mật, tối thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà.

10. Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các Tỷ-kheo, có lòng tịnh tín đối với lời nghe đồn tối thắng là Kàlì, nữ cư sĩ ở Kulagharikà.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
  Thảo luận  1. Nhiều người quan niệm rằng hễ được điều nầy thì mất điều kia ( bỉ sắc tư phong). Cái nhìn đó có phù hợp với hiểu biết về nhân quả theo Phật Pháp chăng? - TT Tuệ Siêu
Thảo luận 2. Phải chăng người huân tu ba la mật có cả hai phước hữu lậu và vô lậu? TT Pháp Tân
Thảo luận 3. Có trường hợp nào vì tạo quá nhiều phước nên "hoá ra dư thừa"? ĐĐ Pháp Tín
 Thảo luận 4. Phải chăng chúng ta nên tri túc với vật chất nhưng không nên tri túc với thiện pháp? - TT Pháp Đăng III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Sử kiện nào sau đây chính xác về tín nữ Sujàjà?
 A. Là người cúng dường bữa cơm trong ngày thành đạo của Đức Phật /
 B. Là nữ cư sĩ quy y Tam Bảo đầu tiên /
 C. Là mẹ của tôn giả Yasa / 
D. Cả ba điều trên
TT Pháp Đăng cho đáp án Câu trắc nghiệm Số  1: .D

Trắc nghiệm 2. Điều nào sau đây khiến cho phước hạnh trở nên thù thắng?
 A. Tâm thành thù thắng như tâm thanh tịnh hoan hỷ khi tạo phước /
 B. Cơ duyên thù thắng như cúng dường trong ngày Đức Bồ Tát thành đạo /
 C. Nguyện lực thù thắng như đối trước Đức Phật phát nguyện được thành tựu điều gì / 
D. Cả ba điều trên
TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu trắc nghiệm Số 2: D

Trắc nghiệm 3. Điều nào sau đây có lượng lớn khó nghĩ bàn?
 A. Biển lớn có thể chứa nước trăm sông chảy vào /
 B. Từ tâm vô lượng có thể bao phủ muôn loại chúng sanh /
 C. Phước báu vô cùng khó đong đo bằng trí tuệ phàm phu /
 D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu trắc nghiệm Số 3: D

No comments:

Post a Comment