Monday, February 6, 2017

Bài học. Thứ Hai ngày 6-2-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

1-10 Nam Cư Sĩ

1. - Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các Tỷ-kheo, đã quy y đầu tiên, tối thắng là các người buôn bán Tapassu Bhallikà.

2. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... bố thí, tối thắng là gia chủ Sudatta Anàthapindika.

3. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... thuyết pháp, tối thắng là Citta Macchikassandika.

4. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... nhiếp phục một hội chúng nhờ Bốn nhiếp pháp, tối thắng là Hatthaka Alavaka.

5. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... bố thí các món ăn thượng vị, tối thắng là Mahànàma Sakka.

6. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... bố thí các món đồ khả ý, tối thắng là gia chủ Ugga Vesàlika.

7. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... hộ trì Tăng chúng, tối thắng là Hatthigàmala Uggàta.

8. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng là Sùra Ambattha.

9. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... được dân chúng kính mến, tối thắng là Jivaka Komàrabhacca.

10. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói chuyện một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối thắng là gia chủ Nakulapità.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận 1. Phải chăng nếu gặp một người nào lần đầu mà cảm thấy rất quyến luyến là do túc duyên từ nhiều đời trước? TT Tuệ Siêu 
Thảo luận 2. Phải chăng ngay cả với một người già cả vẫn có những pháp tu thích hợp? TT Tuệ Quyền
Thảo luận 3. Một người hiểu Phật Pháp nên chuẩn bị tâm lý thế nào trong giờ phút lâm chung? ĐĐ Pháp Tín 
 Thảo luận 4. Phải chăng tình cảm thân thiết không hẳn dẫn chúng sanh đi vào đoạ xứ? - ĐĐ Nguyên Thông
Thảo luận 5. Được thương yêu có phải là một thứ phước báu? TT Tuệ Quyền

 III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment