Thursday, February 16, 2017

Bài học. Thứ Năm ngày 16-2-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Tuệ Siêu


Chương Năm Pháp
XI. Phẩm An Ổn Trú

(VII) (107) Giới

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Thế nào là năm?

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ giới, đầy đủ định, đầy đủ tuệ, đầy đủ giải thoát, đầy đủ giải thoát tri kiến.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. II. Thảo Luận:   TT  Giác Đẳng Điều Hành
Thảo luận 1. Bậc hoàn toàn giải thoát có cần giới, định, huệ chăng? TT Pháp Đăng 
Thảo luận 2. Người ta thường nói "biển học mênh mông, học mãi không bao giờ hết" nhưng trong bài kinh hôm nay có nói tới giới cụ túc, tuệ cụ túc ... như vậy phải chăng trong pháp hành có mức độ nào đó có thể gọi là đầy đủ? TT Pháp Tân
Thảo luận 3. Mệnh đề  "đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng (āhuneyyo hoti pāhuneyyo dakkhiṇeyyo añjalikaraṇīyo anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassa) hiểu thế nào để không trùng lặp ý nghiã? TT Tuệ Quyền
Thảo luận 4. Trong bài kinh hôm nay có hai chi pháp sau cùng là giải thoát và giải thoát tri kiến (vimuttisampanno hoti, vimuttiñāṇadassanasampanno hoti.) như phải chăng giải thoát là một chuyện mà giải thoát tri kiến là một chuyện khác? TT Pháp Đăng III. Trắc Nghiệm

No comments:

Post a Comment