Thursday, February 2, 2017

Bài học, Thứ Năm ngày 2-2-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Tuệ Siêu


Chương Năm Pháp
X. Phẩm Kakudha

(III) (93) Trả Lời

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm cách trả lời về chánh trí này. Thế nào là năm?

2. Vì đần độn, vì ngu si, trả lời về chánh trí; vì ác dục, vì bị dục chi phối, trả lời về chánh trí, vì kiêu mạn, vì tâm tán loạn trả lời về chánh trí; vì tăng thượng mạn, trả lời về chánh trí; vì hoàn toàn chơn chánh, trả lời về chánh trí.

Này các Tỷ-kheo, có năm cách trả lời về chánh trí này. II. Thảo Luận:   TT  Giác Đẳng Điều Hành
Thảo luận 1. Làm thế nào phân biệt thế nào sự hiểu biết phàm phu và chánh trí của bậc giải thoát? TT Tuệ Siêu
Thảo luận 2.  Câu Pháp cú "Người ngu biết mình ngu / nhờ vậy thành người trí/ người ngu tưởng mình trí / kẻ ấy quả chí ngu" phải chăng cho thấy một người nhận được sự mê lầm của mình là bước đầu thắp sáng chánh trí? ĐĐ Pháp Tín
 Thảo luận 3. Ai là người có tư cách và thẩm quyền để xác chứng thánh quả của người tu tập? TT Tuệ Quyền 
Thảo Luận 4. TT Giác Đẳng chia sẻ thêm về bài học


 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Câu nào sau đây được xem là chính xác theo Phật học?
 A. Phàm nhân nhận thức vô thường do văn huệ, tư huệ; bậc thánh nhận thức do tu huệ. 
/ B. Bậc thánh nhận thức vô thường ở thực tại; phàm nhân nhận thức ở suy diễn /
 C. Bậc thánh sống với nhận thức chân thực; đối với phàm phu biết là một chuyện ứng dụng là chuyện khác / 
D. cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án câu 1 là D

 Trắc nghiệm 2. Người nào sau đây tuyên bố chánh trí "do lầm tưởng"? 
A. Tuyên bố chánh trí vì ngu si / 
B. Tuyên bố chánh trí vì dục chi phối /
 C. Tuyên bố chánh trí vì kiêu mạn / 
D. Tuyên bố chánh trí vì tăng thượng mạn


TT Giác Đẳng cho đáp án câu 2 la D
No comments:

Post a Comment