Thursday, February 23, 2017

Bài học. Thứ Năm ngày 23-2-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Tuệ Siêu


Chương Năm Pháp
XII. Phẩm Andhakavinda

(V) (115) Xan Lẫn

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo-ni tương xứng như vậy bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm?

2. Xan tham về chỗ ở, xan tham về sự giúp đỡ các gia đình, xan tham về các vật dụng được cúng dường, xan tham tán thán, xan tham về pháp.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo-ni tương xứng như vậy bị rơi vào địa ngục.

3. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo-ni tương xứng như vậy được sanh lên cõi Trời. Thế nào là năm?

4. Không xan tham về chỗ ở, không xan tham về sự giúp đỡ các gia đình, không xan tham về các vật dụng được cúng dường, không xan tham về tán thán, không xan tham về pháp.

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo-ni tương xứng như vậy được sanh lên cõi Trời. II. Thảo Luận:   Chư Tăng Điều Hành
Thảo luận 1. Trong đời sống hiện tại, một người có tánh sân tham bỏn xẻn thì có hại gì và làm thế nào để tu tập làm giảm bớt 5 pháp này? - ĐĐ Pháp Tín
Thảo luận 2. Những người trong cuộc sống hiện tại bị thiếu thốn về trú xứ hay vật thực thì có phải là do bỏn xẻn hay do nguyên nhân nào? - TT Pháp Tân
Thảo luận 3. Nên làm như thế nào để tránh phạm vào bỏn xẻn pháp? - TT Tuệ Quyền
Thảo luận 4. Nếu một người có tánh giả dối thường đến nhờ giúp đỡ, nếu mình từ chối thì như vậy mình có phạm vào pháp bỏn xẻn không? - ĐĐ Pháp Tín III. Trắc Nghiệm

No comments:

Post a Comment