Friday, February 10, 2017

Bài học. Thứ Sáu ngày 10-2-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  ĐĐ Pháp Tín


Chương Năm Pháp
XI. Phẩm An Ổn Trú

(I) (101) Ðáng Sợ Hãi

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm pháp này làm cho bậc Hữu học không có sợ hãi. Thế nào là năm?

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, có nghe nhiều, có tinh cần tinh tấn, có trí tuệ. Cái gì làm cho kẻ không có lòng tin sợ hãi, này các Tỷ-kheo, cái ấy không làm cho người có lòng tin sợ hãi. Do vậy, pháp này là pháp làm cho bậc Hữu học không sợ hãi. Cái gì làm cho kẻ ác giới sợ hãi, này các Tỷ kheo, cái ấy không làm cho người có giới sợ hãi. Do vậy, pháp này là pháp làm cho bậc Hữu học không sợ hãi. Cái gì làm cho kẻ ít nghe sợ hãi, này các Tỷ-kheo, cái ấy không làm cho người nghe nhiều sợ hãi. Do vậy, pháp này là pháp làm cho bậc Hữu học không sợ hãi. Cái gì làm cho kẻ biếng nhác sợ hãi, này các Tỷ-kheo, cái ấy không làm cho kẻ tinh cần tinh tấn sợ hãi. Do vậy, pháp này là pháp làm cho bậc Hữu học không sợ hãi. Cái gì làm cho kẻ ác tuệ sợ hãi, này các Tỷ-kheo, cái ấy không làm cho người có trí tuệ sợ hãi. Do vậy, pháp này là pháp làm cho bậc Hữu học không sợ hãi.

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, là các pháp làm cho bậc Hữu học không sợ hãi II. Thảo Luận:   TT  Giác Đẳng Điều Hành
Thảo luận 1. Sợ hãi thường là trạng thái không tự chủ được bằng lý trí có nên xem là xấu, bất thiện? - TT Tuệ Quyền
Thảo luận 2. Phải chăng dù chưa diệt tận phiền não nhưng với sự huân tập thiện pháp chúng ta vẫn có thể khắc chế phần nào sự sợ hãi? TT Tuệ Quyền III. Trắc Nghiệm
Trắc nghiệm 1.  Điều nào sau đây cho thấy có những thiện pháp giúp chúng ta đối trị sợ hãi?
 A. Ông Cấp Cô Độc đi ngang bãi tha ma thấy ánh sáng sanh tâm sợ hãi nhưng nghĩ tới Đức Phật ông can đảm tiếp tục đi tới / 
B. Chư tỳ kheo hành thiền trong rừng bị phi nhân quấy phá được Đức Phật dạy niệm tưởng Tâm Từ Bi  nên bình tâm tu tập /
 C. Tỳ kheo Mahakala niệm tưởng sự chết đối với một tử thi nên đạt bất động tâm giải thoát / 
D. Cả ba câu chuyện trên

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án câu 1 là D

Trắc nghiệm 2. Kinh nghiệm nào sau đây cho thấy sự lợi lạc của các pháp quán niệm đối với sự sợ hãi? 
A. Niệm tưởng sự chết thường xuyên giúp giảm thiểu sợ hãi /
 B. Thường quán vô thường, khổ, vô ngã bớt chấp thủ ngã chấp, do vậy, bớt lo sợ /
 C. Thường an trú trong niềm tin đối với Tam Bảo nên vững lòng trước bất trắc hiểm nguy / 
D. Cả ba câu trên đều đúng


ĐĐ Pháp Tín cho đáp án câu 2 là DNo comments:

Post a Comment