Friday, February 3, 2017

Bài học. Thứ Sáu ngày 3-2-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  ĐĐ Pháp Tín

Chương Năm Pháp
X. Phẩm Kakudha

(IV) (94) Lạc Trú

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm lạc trú này. Thế nào là năm?

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục, ly pháp bất thiện, chứng đạt và an trú Sơ Thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, làm cho tịnh chỉ tầm và tứ... chứng đạt và an trú Thiền thứ hai... Thiền thứ ba... Thiền thứ tư... do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt, và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát.

Này các Tỷ-kheo, những pháp này là năm lạc trú. II. Thảo Luận:   TT  Giác Đẳng Điều Hành


 III. Trắc Nghiệm
Trắc nghiệm 1. Trong cái nhìn từ góc cạnh của "thiền" nguyên nhân nội tâm chúng ta không "lạc trú" vì điều nào sau đây?
 A. Vì thiếu phước /
 B. Vì không có gì vui /
 C. Vi tâm bị chi phối bởi năm trạng thái: tham dục, sân hận, hôn trầm thuỳ miên, nghi hoặc và loạn động /
 D. Vì những chuyện không vừa lòng trong cuộc sống

TT Tuệ Siêu cho đáp án câu 1 là C

Trắc nghiệm 2. Tại sao nội tâm bị chi phối bởi năm trạng thái: tham dục, sân hận, hôn trầm thuỳ miên, trạo hối và nghi hoặc?
 A. Vì đó là bản chất tự nhiên của nội tâm sống với sắc, thinh, khí, vị, xúc /
 B. Vì tâm không thuần thục với năm trạng thái tầm, tứ, hỷ, lạc, định / 
C. Vì không có "hiện tại lạc trú" /
 D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Pháp Đăng cho đáp án câu 2 là D

Trắc nghiệm 3. Quan niệm "tu là diệt dục" so với sự thành tựu "một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh" khác biệt nhau thế nào? 
A. Quan niệm diệt dục của người đời là cách ức chế trong khi thiền định là sự thay thế hưởng thụ năm cảnh dục  bằng sự an lạc nội tại /
 B. Quan niệm diệt dục của người đời mang tính cách lý tưởng đạo giáo trong lúc thiền định Phật giáo là phương cách tu tập tâm ý thực tiễn
C. Quan niệm diệt dục trong văn hoá dân gian Việt Nam thường ảnh hưởng Lão giáo là cách hàm dưỡng tinh, khí, thần; thiền định Phật giáo nhấn mạnh sự phát triển định lực của tâm để thuần thục trong các tầng thiền /
 D. Cả ba câu trên đều đúng  

TT Pháp Tân cho đáp án câu 3 là D

 Trắc nghiệm 4. Tại sao với một người không tu tập thiền định rất khó để đạt được "hiện tại lạc trú"? 
A. Vì tâm thường bị năm triền cái chi phối /
 B. Vì hiện tại thường nhàm chán /
 C. Vì niềm vui thường lệ thuộc ngoại cảnh /
 D. Cả ba điều trên

TT Tuệ Siêu cho đáp án câu 4 là D

 Trắc nghiệm 5. Bài học nào sau đây chúng ta có thể rút ra từ bài kinh hôm nay? 
A. Tâm không an lạc vì tâm có năm triền cái /
 B. Tâm có triền cái vì chi phối bởi năm cảnh dục /
 C. Tâm bị chi phối bởi cảnh dục vì thiếu tu tập định lực (với sự thuần thục tầm, tứ, hỷ, lạc, định) 
 D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Pháp Đăng cho đáp án câu 5 là D


No comments:

Post a Comment