Wednesday, February 1, 2017

Bài học. Thứ Tư ngày 1-2-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Pháp Đăng

Chương Năm Pháp
X. Phẩm Kakudha

(III) (93) Trả Lời

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm cách trả lời về chánh trí này. Thế nào là năm?

2. Vì đần độn, vì ngu si, trả lời về chánh trí; vì ác dục, vì bị dục chi phối, trả lời về chánh trí, vì kiêu mạn, vì tâm tán loạn trả lời về chánh trí; vì tăng thượng mạn, trả lời về chánh trí; vì hoàn toàn chơn chánh, trả lời về chánh trí.

Này các Tỷ-kheo, có năm cách trả lời về chánh trí này. II. Thảo Luận:   TT  Giác Đẳng Điều Hành
Thảo luận 1. Phải chăng năm thành tựu giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến thuộc con đường xuất thế gian? TT Tuệ Siêu 
Thảo luận 2. Một người tu tập chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng có gọi là giữ giới chăng? TT Tuệ Siêu 
Thảo luận 3. Trong định học có ba chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Hai chữ "định" khác nhau thế nào? - ĐĐ Nguyên Thông

Thảo luận 4. Tại sao chánh tư duy (sammà-sankappa) lại nằm trong phần "tuệ"? TT Tuệ Siêu 


 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Pháp nào sau đây có chi pháp giống nhau?
 A. Bát chánh đạo / 
B. Tam học /
 C. Đạo đế /
 D. Cả ba câu a, b, c

TT Pháp Tân cho đáp án câu 1 là D

Trắc nghiệm 2. Học giới nào sau đây không là chi pháp của giới trong tam học giới định tuệ?
 A. không sát sanh /
 B. không trộm cắp /
 C. không uống rượu /
 D. không nói dối


ĐĐ Pháp Tín cho đáp án câu 2 là C

 Trắc nghiệm 3. Từ vựng nào sau đây chỉ cho "định trong giới, định, tuệ"?
 A. samatha /
 B. samàdhi /
 C. samma-samadhi /
 D. Ekaggata


No comments:

Post a Comment