Tuesday, March 21, 2017

Bài học. Thứ Ba ngày 21-3-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Quyền


Chương Năm Pháp
XV. Phẩm Tikandaki

(V) (145) Con Ðường Ðến Ðịa Ngục

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị quăng vào địa ngục. Thế nào là năm?

2. Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say trong rượu men, rượu nấu.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị quăng vào địa ngục.

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới. Thế nào là năm?

4. Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới.


 II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng Điều Hành
 Thảo luận 1. Một số hành động tạo tác trong bối cảnh xã hội ngày mang phạm vi rộng lớn và phức tạp hơn nhiều so với thời xưa như nghiệp sát và termite control khi mua bán nhà cửa ở Mỹ; lấy của không cho và việc trả thuế; tà dâm và luật định về người thành nhân; nói dối và identity protection trên các mạng xã hội; say sưa và việc sử dụng cần sa làm pain killer). Người Phật tử nên nhận thức và áp dụng thế nào với sự thọ tri năm giới? - TT Tuệ Siêu
Thảo luận 2. Chi phần của giới trong ngũ giới có thể dùng để xác lập một hành động tạo nghiệm của người không thọ trì giới ? (thí dụ: gọi là phạm giới sát sanh phải HỘI ĐỦ năm chi phần: đối tượng là chúng sanh có thứ tánh, biết rõ đó là chúng sanh có thức tánh, có ý muốn giết, ra sức giết, chúng sanh đã chết vì sự cố sát) - TT Pháp Tân
Thảo luận 3. Nếu so sánh giữa ngũ giới và bát quan trai giới thì trọng tâm khác biệt thế nào (thí dụ trang điểm hay mang đồ trang sức không thể gọi là một bất thiện nghiệp)? - ĐĐ Pháp Tín
Thảo luận  4. Mệnh đề "tương xứng bị quăng vào địa ngục" nên được hiểu thế nào? - ĐĐ Pháp Tín
Thảo luận 5. "Thọ trì ngũ giới đoản kỳ" có nên khuyến khích chăng? (thí dụ ngày ăn chay hay thọ bát thì không sát sanh nhưng những ngày khác thì vẫn sát sanh bình thường? ĐĐ Pháp Tín


 III. Trắc Nghiệm

No comments:

Post a Comment