Saturday, March 25, 2017

Bài học. Thứ Bảy ngày 25-3-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Chương Năm Pháp
XVI. Phẩm Diệu Pháp

(I) (151) Quyết Ðịnh Tánh Về Diệu Pháp (1)

1. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một người nghe diệu pháp không có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thế nào là năm?

2. Khinh lời thuyết giảng, khinh người thuyết giảng, khinh tự mình, nghe pháp với tâm tán loạn, không nhứt tâm và không như lý tác ý.

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, người nghe diệu pháp không có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp.

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một người nghe diệu pháp có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thế nào là năm?

4. Không khinh lời thuyết giảng, không khinh người thuyết giảng, không khinh tự mình, nghe pháp với tâm không tán loạn, nhứt tâm và như lý tác ý.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, người nghe diệu pháp có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng Điều Hành


 III. Trắc Nghiệm
Trắc nghiệm 1. Trong các chùa Phật giáo Nguyên Thủy cái gì sau đây thường khác biệt so với các chùa Phật giáo Đại Thừa?
A. Tượng Phật /
B. Pháp Toạ /
C. Lư hương / 
D. Pháp khí

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 1: B .

Trắc nghiệm 2. Điều nào sau đây thể hiện lòng thành muốn nghe diệu pháp?
 A. Lời thỉnh cầu thuyết pháp /
 B. Tiếp đãi chư tăng với thịnh tình / 
C. Cúng dường thực phẫm đầy đủ /
 D. Cúng dường tịnh tài

_TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 2: A .

Trắc nghiệm 3. Người Phật tử hiểu đạo tránh điều nào sau đây khi vấn đạo, thính pháp? 
A. Ngồi chỗ cao hỏi pháp người ngồi chỗ thấp hơn /
 B. Ngồi hoặc đi phía trước hỏi người phía sau /
 C. Đội nón, che dù, mang giày dép hỏi pháp người đầu trần, chân không/ 
D. Cả ba điều trên

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 3: D  .

Trắc nghiệm 4. Điều nào sau đây thường được thực hành khi nghe thuyết pháp?
 A. Lễ Tam Bảo để thể hiện lòng thành kinh /
 B. Thọ trì ngũ giới hay bát quan trai để thanh tịnh tam nghiệp /
 C. Niệm tâm từ để nuôi lòng từ ái với đại chúng và tuỳ hỷ bằng lời sadhu / 
D. Cả ba điều trên

TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 4: D 

 Trắc nghiệm 5. Điều nào sau đây đúng với Tam Tạng kinh điển?
 A. Người thuyết pháp, dù là một nữ tỳ, cũng nên ngồi lên chỗ cao trọng dù người nghe là một hoàng hậu /
 B. Một vị pháp sư dù nhỏ hạ khi thuyết pháp cũng ngồi chỗ cao hơn vị trưởng lão / 
C. Chính Đức Phật cũng kính trọng Pháp mà ngài giác ngộ /
 D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 5: .D  

 Trắc nghiệm 6. Biểu hiện nào sau đây nói lên sự cung kính đối với Phật Pháp?
 A. Không giải thích tuỳ tiện mà y cứ vào tam tạng / 
B. Không vì khuyết điểm cá nhân mà giải thích sai lạc Phật pháp /
 C. Thỉnh thoảng sám hối nếu vô tình có những giải thích sai lạc Phật Pháp /
 D. Cả ba điều trên đều đúng

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 6 : .D . 

Trắc nghiệm 7. Điều nào sau đây có ghi trong Tam Tạng? 
A. Sự cung kính đối với Pháp Bảo là một yếu tính làm giáo pháp hưng thịnh /
 B. Sự cung kính pháp là một trong những yếu tố để thâm nhập, lãnh hội giáo pháp /
 C. Có hạng chư thiên (ở cung trời Tusita) sống hạnh phúc với pháp hỷ, pháp vị / 
D. Cả ba điều trên đều được tìm thấy trong kinh điển


ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 7: . D 

No comments:

Post a Comment