Saturday, March 4, 2017

Bài học. Thứ Bảy ngày 4-3-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Tân


Chương Năm Pháp
XIII. Phẩm Bệnh

((IX) (129) Ngũ Nghịch

1. - Có năm nghịch tội này, này các Tỷ-kheo, đưa đến đọa xứ, đưa đến địa ngục, không có thể chữa trị. Thế nào là năm?

2. Ðoạt mạng mẹ, đoạt mạng cha, đoạt mạng vị A-la-hán, với ác tâm làm Như Lai chảy máu, phá hòa hợp Tăng.

Này các Tỷ-kheo, năm pháp ngũ nghịch này, đưa đến đọa xứ, đưa đến địa ngục, không thể chữa trị. II. Thảo Luận:   Chư Tăng Điều Hành
Thảo luận 1. Ngũ nghịch đại tội là 5 trọng tội không thể chửa trị. Xin giải thích, một người vi phạm 5 trọng tội này có trường hợp bị quả báo và có trường hợp không bị quả báo? - TT Pháp Đăng.
Thảo luận 2. Sự khác biệt giữa quả báo của ngũ nghịch đại tội và quả báo của những ác nghiệp khác ? - TT Tuệ Quyền
Thảo luận 3. Một vị tỷ kheo vi phạm 1 trong 4  trọng giới của vị tỷ kheo hoặc một cư sĩ phạm ngũ giới có được xem là phạm vào ngũ nghịch đại tội hay không? ĐĐ Pháp Tín


 III. Trắc Nghiệm

No comments:

Post a Comment