Monday, March 13, 2017

Bài học. Thứ Hai ngày 13-3-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

 1-10 Nữ Cư Sĩ

1. -Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các Tỷ-kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà Senàndìhità.

2. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... bố thí, tối thắng là Visàkhà Migàramàtà.

3. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... nghe nhiều, tối thắng là Khujjuttar.

4. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... trú từ tâm, tối thắng là Sàmàvati.

5. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... tu Thiền, tối thắng là Uttarà Nandamàtà.

6. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... bố thí các món ăn thượng vị, tối thắng là Suppavàsà Koliyadhita.

7. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... săn sóc người bệnh, tối thắng là nữ cư sĩ Suppiyà.

8. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng là Kàtiyànì.

9. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... nói chuyện một cách thân mật, tối thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà.

10. Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các Tỷ-kheo, có lòng tịnh tín đối với lời nghe đồn tối thắng là Kàlì, nữ cư sĩ ở Kulagharikà.


II. Thảo Luận:TT Giác Đẳng điều hợp   
Thảo luận 1. Sự khác biệt trong hành xử của bậc thiện trí khác biệt thế nào với thái độ "lập dị" của phàm nhân? - TT Tuệ Siêu
Thảo luận 2. Câu "Phật pháp bất ly thế gian pháp" hiểu thế nào là thích đáng và thế nào là không thích đáng theo kinh điển Pali? - TT Pháp Tân
 Thảo luận 3. Phải chăng câu nói "cái gì của mình thì luôn là của mình mà không phải của mình thì nắm níu thế nào cũng vượt khỏi tầm tay" có đúng theo Phật pháp chăng? - ĐĐ Pháp Tín


 III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment