Monday, March 20, 2017

Bài học. Thứ Hai ngày 20-3-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

 1-10 Nữ Cư Sĩ

1. -Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các Tỷ-kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà Senàndìhità.

2. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... bố thí, tối thắng là Visàkhà Migàramàtà.

3. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... nghe nhiều, tối thắng là Khujjuttar.

4. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... trú từ tâm, tối thắng là Sàmàvati.

5. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... tu Thiền, tối thắng là Uttarà Nandamàtà.

6. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... bố thí các món ăn thượng vị, tối thắng là Suppavàsà Koliyadhita.

7. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... săn sóc người bệnh, tối thắng là nữ cư sĩ Suppiyà.

8. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng là Kàtiyànì.

9. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... nói chuyện một cách thân mật, tối thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà.

10. Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các Tỷ-kheo, có lòng tịnh tín đối với lời nghe đồn tối thắng là Kàlì, nữ cư sĩ ở Kulagharikà.


II. Thảo Luận:TT Giác Đẳng điều hợp   
Thảo luận 1. Đại tín nữ Suppavàsà sanh nở được bình an không còn đau đớn vì sanh khó là do Phật lực hay tâm thành hay vì hết nghiệp khổ? - TT Tuệ Siêu
Thảo luận 2. Tại sao chúng ta lấy đau khổ làm hạnh phúc? - TT Pháp Đăng


 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Câu nào sau đây được xem là hợp lý đối với người học Phật?
 A. Nghiệp mình đã tạo thì mình lãnh nhận. Tha lực không làm gì được / 
B. Phật lực là vô lượng. Nếu tu mà chỉ nhờ vào tự lực thì không bao giờ đủ / 
C. Cuộc sống là một kết hợp của nhiều nhân nhiều duyên. Vấn đề tha lực và tự lực đều mang tính tương đối / 
D. Tất cả đều là hên xui, ngẫu nhiên

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu trắc nghiệm số 1: A

Trắc nghiệm 2. Đau khổ theo Phật Pháp bao gồm điều nào sau đây? 
A. Đau khổ do nghiệp bất thiện đã tạo /
 B. Đau khổ do bản chất bất toàn, bất toại của pháp hữu vi /
 C. Đau khổ do nhận thức sai lạc đối với tánh tự nhiên của các pháp /

 D. Cả ba điều trên

TT Pháp Tân cho đáp án câu2 là D

No comments:

Post a Comment