Monday, March 27, 2017

Bài học. Thứ Hai ngày 27-3-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

 1-10 Nữ Cư Sĩ

1. -Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các Tỷ-kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà Senàndìhità.

2. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... bố thí, tối thắng là Visàkhà Migàramàtà.

3. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... nghe nhiều, tối thắng là Khujjuttar.

4. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... trú từ tâm, tối thắng là Sàmàvati.

5. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... tu Thiền, tối thắng là Uttarà Nandamàtà.

6. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... bố thí các món ăn thượng vị, tối thắng là Suppavàsà Koliyadhita.

7. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... săn sóc người bệnh, tối thắng là nữ cư sĩ Suppiyà.

8. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng là Kàtiyànì.

9. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... nói chuyện một cách thân mật, tối thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà.

10. Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các Tỷ-kheo, có lòng tịnh tín đối với lời nghe đồn tối thắng là Kàlì, nữ cư sĩ ở Kulagharikà.


II. Thảo Luận:TT Giác Đẳng điều hợp    III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Điều nào sau đây có ghi trong Tam Tạng?
 A. Đức Phật đã từng đích thân tắm và chăm sóc cho một tỳ kheo bị bệnh hoại tử /
 B. Bố thí cho người bệnh là một trong những "bố thí đúng thời"/
 C. Trong giới luật của chư tăng do Đức Phật ban hành có nhiều biệt lệ đối với tỳ kheo bệnh /
 D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Tuệ Siêu cho đáp án  Câu  1 : D 

Trắc nghiệm 2. Với một người hiểu đạo có thể chăm sóc cho người bệnh bằng điều nào sau đây?
 A. Thuốc trị bệnh /
 B. Lòng từ mẫn / 
C. Pháp thí / 
D. Cả ba thứ vừa kể

TT Tuệ Siêu cho đáp án câu 2 là D

Trắc nghiệm 3. Đối với vấn đề gìn giữ sức khoẻ Đức Phật đã dạy cho chư vị tỳ kheo điều nào sau đây?
 A. Ăn uống tiết độ, lao tác tay chân nhẹ nhàng, quân bình bốn oai nghi / 
B. Dưỡng thân với theo trung đạo không lợi dưỡng cũng không quá xem thường sức khoẻ /
 C. Biết khéo vận dụng sức mạnh nội tâm an lạc / 
D. Cả ba điều trên

TT Tuệ Siêu cho đáp án câu 3 là D

 Trắc nghiệm 4. Những điều nào sau đây được ghi nhận là được dạy bởi chính Đức Phật? 
A. Giữ răng sạch có lợi cho sức khoẻ /
 B. Ăn cháo buổi sáng sớm có lợi cho sức khoẻ /
 C. Đi kinh hành có lợi cho sức khoẻ /
 D. Cả ba điều trên

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 4: D  .

Trắc nghiệm 5. Điều nào sau đây được ghi nhận là có xẩy ra theo Tam Tạng kinh điển? 
A. Chư tỳ kheo sống khoẻ mạnh nhờ "sống trong hiện tại" /
 B. Có những bậc thánh đã hoàn toàn giải thoát khi bị bệnh nghe tụng đọc "thất giác chi" liền hoan hỷ khỏi bệnh / 
C. Có những người bị thương tích, sanh khó ... nhờ "gội nhuần" ân lành Tam Bảo đã hoàn toàn bình phục /
 D. Cả ba điều trên


TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 5: D

No comments:

Post a Comment