Monday, March 6, 2017

Bài học. Thứ Hai ngày 6-3-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

 1-10 Nữ Cư Sĩ

1. -Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các Tỷ-kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà Senàndìhità.

2. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... bố thí, tối thắng là Visàkhà Migàramàtà.

3. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... nghe nhiều, tối thắng là Khujjuttar.

4. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... trú từ tâm, tối thắng là Sàmàvati.

5. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... tu Thiền, tối thắng là Uttarà Nandamàtà.

6. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... bố thí các món ăn thượng vị, tối thắng là Suppavàsà Koliyadhita.

7. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... săn sóc người bệnh, tối thắng là nữ cư sĩ Suppiyà.

8. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng là Kàtiyànì.

9. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... nói chuyện một cách thân mật, tối thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà.

10. Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các Tỷ-kheo, có lòng tịnh tín đối với lời nghe đồn tối thắng là Kàlì, nữ cư sĩ ở Kulagharikà.


II. Thảo Luận:TT Giác Đẳng điều hợp   
Thảo luận 1. Tại sao trong những phúc quả của lòng từ là tránh được những hiểm nạn nhưng trong trường hợp hoàng hậu Sàmàvatì là người an trú từ tâm lại chết cháy? - ĐĐ Pháp Tín

 Thảo luận 2. Người đời thường nói về người hữu phước và người vô phước nhưng tại sao có nhiều người có thiếu thời bạc phước nhưng lớn lên lại sang cả phú túc? - TT Pháp Đăng III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Đức tánh nào sau đây được tìm thấy ở hoàng hậu Sàmàvati? 
A. Kính Phật vì mong mỏi được gặp Phật 
/ B. Quý Pháp vì đã mời một tỳ nữ lên ngồi pháp toạ trùng tụng lời Phật 
/ C. Trọng Tăng dù chỉ một mình tôn giả Ananda đến hoàng cung vẫn hoan hỷ dâng cả 500 bộ y
/ D. Cả ba điều trên

_TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 1: D . 

Trắc nghiệm 2. Câu nào sau đây được xem là chính xác theo giáo lý nghiệp báo? 
A. Người sanh ra có tư chất thông minh là do sanh báo nghiệp / 
B. Người sanh ra có đạo đức và đời sống cao sang nhưng lại chết thảm là do một hậu báo nghiệp từ đời quá khứ /
  C. Một người sanh trong gia đình quý tộc lẽ ra có cuộc sống sao sang nhưng lại truân chuyên lam lũ là do chướng nghiệp /
 D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 2: .D No comments:

Post a Comment