Thursday, March 23, 2017

Bài học. Thứ Năm ngày 23-3-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Đăng


Chương Năm Pháp
XV. Phẩm Tikandaki

(VII) (147) Bố Thí Không Xứng Bậc Chân Nhân

1. - Có năm loại bố thí này, này các Tỷ-kheo, không xứng bậc Chân nhân. Thế nào là năm?

2. Bố thí không cung kính, bố thí không suy nghĩ, bố thí không tự tay mình, bố thí đồ quăng bỏ, bố thí không nghĩ đến tương lai.

Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm loại bố thí không xứng bậc Chân nhân.

3. Năm loại bố thí này, này các Tỷ-kheo, là loại bố thí xứng bậc Chân nhân. Thế nào là năm?

4. Bố thí có cung kính, bố thí có suy nghĩ, bố thí tự tay mình, bố thí đồ không quăng bỏ, bố thí có nghĩ đến tương lai.

Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm loại bố thí xứng bậc Chân nhân.

(VIII) (148) Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm loại bố thí này xứng bậc Chân nhân. Thế nào là năm?

2. Bố thí có lòng tin, bố thí có kính trọng, bố thí đúng thời, bố thí với tâm không gượng ép, bố thí không làm thương tổn mình và người.

Này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí với lòng tin chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, đẹp trai, dễ ngó, có thành tín và thành tựu dung sắc thù thắng như hoa sen.

Và này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí có cung kính, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và các con trai, các bà vợ, các người nô tỳ, các người đưa tin, các người làm công, những người ấy đều sẵn sàng vâng theo người ấy, họ lóng tai và phục vụ với tâm hiểu biết.

Và này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí đúng thời, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và các vật dụng đến với người ấy đúng thời và sung túc.

Và này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí với tâm không gượng ép, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, và hướng tâm thụ hưởng đầy đủ năm dục công đức.

Và này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí không làm thương tổn mình và người, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và không một tai nạn nào từ đâu đến, đến với tài sản của người ấy, hoặc từ lửa, từ nước, từ vua, từ ăn trộm, từ các người thù địch hay từ các người thừa tự.


Này các Tỷ-kheo, có năm loại bố thí xứng bậc Chân nhân này. II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng Điều Hành


 III. Trắc Nghiệm
Trắc nghiệm 1. Một người hiểu Phật Pháp chia sẻ quan điểm nào sau đây? 
A. Cách bố thí nói lên tư cách của bản thân / 
B. Biết cho là một sự thể hiện của sự hiểu biết / 
C. Cung cách bố thí có ảnh hưởng lớn tới quả phúc trong ngày vị lại /
 D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 1: D 

 Trắc nghiệm 2. Một người hiểu Phật pháp sẽ ý thức là những tâm lý bố thí nào sau đây không có lợi lạc lớn?
 A. Cho để tống khứ những gì không muốn giữ /
 B. Cho để thấy là mình cao quý hơn người nhận /
 C. Cho vì thể diện /
 D. Cả ba điều trên

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 2: D .

 Trắc nghiệm 3. Khi bố thí có nên nghĩ tới phúc quả chăng? 
A. Không nên. Vì như vậy là có hậu ý /
 B. Rất nên. Ai bố thí với ý thức nhân quả là có niềm tin, có trí tuệ /
 C. Bố thí ở chùa thì nên nghĩ tới nhân quả; bố thí ngoài chùa chiền thì không cần /
 D. Mới biết đạo thì cần nghĩ tới nhân quả; người thuần thành không cần

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 3: B 

Trắc nghiệm 4. Bố thí với niềm tin được phúc quả nào sau đây?
 A. Giàu có với dung mạo đẹp đẽ /
 B. Giàu có và có uy với người thân, tùy tùng /
 C. Giàu có và có được những thứ cần đúng thời, đúng lúc /
 D. Giàu có và hưởng thụ thoải mái những gì mình có

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 4 : A .  

 Trắc nghiệm 5. Bố thí đúng thời được phúc quả nào sau đây? 
A. Giàu có với dung mạo đẹp đẽ /
 B. Giàu có và có uy với người thân, tùy tùng /
 C. Giàu có và có được những thứ cần đúng thời, đúng lúc / 
D. Giàu có và hưởng thụ thoải mái những gì mình có

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 5: C

Trắc nghiệm 6. Bố thí với sự trân trọng được phúc quả nào sau đây?
 A. Giàu có với dung mạo đẹp đẽ /
 B. Giàu có và có uy với người thân, tùy tùng /
 C. Giàu có và có được những thứ cần đúng thời, đúng lúc /
 D. Giàu có và hưởng thụ thoải mái những gì mình có

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 5: C .

Trắc nghiệm 6. Bố thí với sự trân trọng được phúc quả nào sau đây?
 A. Giàu có với dung mạo đẹp đẽ / 
B. Giàu có và có uy với người thân, tùy tùng /
 C. Giàu có và có được những thứ cần đúng thời, đúng lúc /
 D. Giàu có và hưởng thụ thoải mái những gì mình có

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 6: .B .

 Trắc nghiệm 7. Bố thí với tâm không miễn cưỡng được phúc quả nào sau đây?
 A. Giàu có với dung mạo đẹp đẽ /
 B. Giàu có và có uy với người thân, tùy tùng /
 C. Giàu có và có được những thứ cần đúng thời, đúng lúc /
 D. Giàu có và hưởng thụ thoải mái những gì mình có

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 7: .D 

Trắc nghiệm 8. Bố thí với sự suy xét làm thế nào không tổn thương người khác và bản thân được phúc quả nào sau đây? 
A. Giàu có với dung mạo đẹp đẽ /
 B. Giàu có và có uy với người thân, tùy tùng / 
C. Giàu có và không bị mất mát vì tai ương hoạn nạn / 
D. Giàu có và hưởng thụ thoải mái những gì mình có


TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 8 : C

No comments:

Post a Comment