Thursday, March 30, 2017

Bài học. Thứ Năm ngày 30-3-2017

Kinh Tăng Chi B 

Giảng Sư: TT Tuệ Quyền

Chương Năm Pháp
XVI. Phẩm Diệu Pháp

VIII (158) Sợ Hãi

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo rơi vào trong sợ hãi. Thế nào là năm?

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có lòng tin, giữ ác giới, nghe ít, biếng nhác và ác tuệ.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo rơi vào trong sợ hãi.

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có sợ hãi. Thế nào là năm?

4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, có nghe nhiều, tinh cần tinh tấn, có trí tuệ.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có sợ hãi. II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng Điều Hành
Thảo luận 1. Có những kẻ bạo ác như Adolf Hitler, Saddam Hussein .. luôn luôn có những lo sợ về an toàn hay địa vị cá nhân. Nỗi lo sợ đó có giống với điều được đề cập trong bài kinh nầy không? - TT Pháp Tân
Thảo luận 2. Phải chăng sự tự tin hay thanh thản trong cuộc sống theo Phật Pháp đến thiện pháp của bản thân hơn là "sự bảo đảm" nào đó như lá số tử vi tốt, có người bảo hộ tốt ..? - ĐĐ Pháp Tín
Thảo luận 3. Phải chăng kinh nghiệm thực tế cho thấy những người tu tập thiện pháp dần dà có được sự tự tin lớn mạnh theo thời gian? - TT Pháp Đăng
Thảo luận 4. Phải chăng huân tu thiện pháp là phương thức "trị liệu tâm lý" tốt nhất cho người muốn ổn định nội tâm? - ĐĐ Nguyên Thông
Thảo luận 5. TT Giác Đẳng tóm tắt phần thảo luận


 III. Trắc Nghiệm

No comments:

Post a Comment