Friday, March 3, 2017

Bài học. Thứ Sáu ngày 3-3-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tín


Chương Năm Pháp
XIII. Phẩm Bệnh

(VII) (127) Sống Biệt Lập

1. - Thành tựu năm pháp này, vị Tỷ-kheo không đủ điều kiện để sống biệt lập chúng Tăng. Thế nào là năm?

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không tự vừa đủ với y nhận được chỗ này chỗ kia; không tự vừa đủ với đồ ăn khất thực nhận được chỗ này chỗ kia; không tự vừa đủ với sàng tọa nhận được chỗ này chỗ kia; không tự vừa đủ với dược phẩm trị bệnh nhận được chỗ này chỗ kia; và sống với nhiều tư duy về dục.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo không đủ điều kiện để sống biệt lập chúng Tăng.

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo đủ điều kiện để sống biệt lập với chúng Tăng. Thế nào là năm?

4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tự vừa đủ với y nhận được chỗ này chỗ kia; tự vừa đủ với đồ ăn khất thực nhận được chỗ này chỗ này; tự vừa đủ với sàng tọa nhận được chỗ này chỗ kia; tự vừa đủ với dược phẩm nhận được chỗ này chỗ kia; sống nhiều tư duy về viễn ly.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đủ điều kiện để sống biệt lập với chúng Tăng.

(VIII) (128) Các Ðiều Khổ Cho Sa Môn

1. - Có năm điều khổ này cho Sa-môn. Thế nào là năm?

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo không tự vừa đủ với y nhận được chỗ này chỗ kia; không tự vừa đủ với đồ ăn khất thực nhận được chỗ này chỗ kia; không tự vừa đủ với sàng tọa nhận được chỗ này chỗ kia; không tự vừa đủ với dược phẩm trị bệnh nhận được chỗ này chỗ kia; sống không vui thích trong Phạm hạnh.

Này các Tỷ-kheo, có năm điều khổ này cho Sa-môn.

3. Có năm an lạc này, này các Tỷ-kheo, cho Sa-môn. Thế nào là năm?

4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tự vừa đủ với y nhận được chỗ này chỗ kia; tự vừa đủ với đồ ăn khất thực nhận được chỗ này chỗ kia; tự vừa đủ với sàng tọa nhận được chỗ này chỗ kia; tự vừa đủ với dược phẩm trị bệnh nhận được chỗ này chỗ kia; sống vui thích trong Phạm hạnh.


Này các Tỷ-kheo, có năm an lạc này cho vị Sa-môn. II. Thảo Luận:   Chư Tăng Điều Hành
Thảo luận 1.  Phải chăng để hoàn thành học giới vị tỳ kheo phải luôn quán tưởng khi thọ dụng tứ vật dụng, nếu chỉ giữ được sự không dính mắc thì có được không? TT Pháp Tân
Thảo luận 2. Vị Tỳ kheo  nên có sự tu ập như thế nào để đời sống phạm hạnh được an vui và lâu bền? ĐĐ Pháp Tín
Thảo luận 3. Vị Tỳ kheo ngày nay có cần thiết giữ 5 pháp theo như trong bài học hôm nay không? - TT Pháp Đăng
Thảo luận 4. Một người muốn có 5 nhân như trong bài học hôm nay là nhờ nhân tu tập trong quá khứ hay ngay trong hiện tại tu tập sanh ra? - TT Tuệ Quyền
Thảo luận 5. Nếu trong 4 món vật dụng bị thiếu thì có ảnh hưởng đến đời tu học của một vì tỳ kheo không? - TT Pháp Tân III. Trắc Nghiệm

No comments:

Post a Comment