Friday, March 31, 2017

Bài học. Thứ Sáu ngày 31-3-2017

Kinh Tăng Chi B 

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tín


Chương Năm Pháp
XVI. Phẩm Diệu Pháp

(IX) (159) Tôn Guả Udàyi

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambì, tại khu vườn Ghosita. Lúc bấy giờ, Tôn giả Udàyi có hội chúng cư sĩ đông đảo đoanh vây đang ngồi thuyết pháp. Tôn giả Ananda thấy Tôn giả Udàyi có hội chúng đông đảo đoanh vây đang ngồi thuyết pháp, sau khi thấy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:

- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Udàyi có hội chúng cư sĩ đông đảo đoanh vây đang ngồi thuyết pháp.

- Này Ananda, thật không dễ gì để thuyết pháp cho các người khác. Ðể thuyết pháp cho các người khác, này Ananda, sau khi nội tâm an trú được năm pháp, mới nên thuyết pháp cho các người khác. Thế nào là năm?

2. "Ta sẽ thuyết pháp tuần tự", thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như vậy. "Ta sẽ thuyết với mắt nhìn vào pháp môn", thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như vậy. "Ta sẽ thuyết vì lòng từ mẫn", thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như vậy. "Ta sẽ thuyết pháp, không phải vì tài vật", thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như vậy. "Ta sẽ thuyết pháp, không làm thương tổn cho mình và cho người". Thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như vậy.

- Này Ananda, thật không dễ gì để thuyết pháp cho các người khác. Ðể thuyết pháp cho các người khác, này Ananda, sau nội tâm an trú được năm pháp, mới nên thuyết pháp cho các người khác. II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng Điều Hành
 


 III. Trắc Nghiệm
Trắc nghiệm 1. Câu nào sau đây gần với ý nghĩa "Thuyết pháp tuần tự" ?
 A. Thuyết pháp với ngôn ngữ văn hoa /
 B. Thuyết pháp "có đầu có đuôi" /
 C. Thuyết pháp đi thẳng vào những điểm cao siêu / 
D. Thuyết pháp không ngại "trung ngôn nghịch nhĩ"

TT Pháp Tân cho đáp án câu 1 là B

Trắc nghiệm 2. Câu nào sau đây gần với ý nghĩa "Ta sẽ thuyết có luận điểm rõ ràng" mang ý nghĩa nào sau đây?
 A. Lời trình bày hợp với nhân quả / 
B. Lời trình bày hợp với lý luận /
 C. Lời trình bày làm sáng những điểm chính /
 D. Cả ba câu trên

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 2 : .D . 

Trắc nghiệm 3.  Câu nào sau đây gần với ý nghĩa "thuyết vì lòng từ mẫn"?
 A. Thuyết pháp vì sự lợi ích cho người nghe /
 B. Thuyết pháp để trình bày điều mình nghĩ là hay /
 C. Thuyết pháp theo xu thế thời thượng /
 D. Thuyết pháp khẳng định lập trường

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 3: A .

Trắc nghiệm 4. Câu nào sau đây gần với ý nghĩa "thuyết pháp không vì tài vật"? 
A. Vị pháp sư cứ nói những gì mình thích, người nghe vui hay không không thành vấn đề 
/ B. Thuyết pháp không vì mục đích nhận được cúng dường /
 C. Thuyết pháp không khuyến khích bố thí /
 D. Thuyết pháp không mang mục đich gì

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 4: B

 Trắc nghiệm 5. Điều nào sau đây nằm trong ý nghĩa " thuyết pháp không tổn thương mình và người"? 
A. Không nói những điều gây phản cảm đối với văn hoá, xã hội /
 B. Không nói những gì chỉ với ý đã kích /
 C. Không nói những gì khiến người nghe lầm tưởng rồi chấp trì tà kiến như mê tín.. /
 D. cả ba câu trên dều đúng


TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 5: D

No comments:

Post a Comment