Wednesday, March 22, 2017

Bài học. Thứ Tư ngày 22-3-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu


Chương Năm Pháp
XV. Phẩm Tikandaki

(VI) (146) Người Bạn

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không đáng được làm bạn. Thế nào là năm?

2. Bảo làm việc đồng áng; ưa thích kiện tụng; chống đối các Tỷ-kheo lãnh đạo; sống đời sống không có mục đích, kéo dài đời sống như vậy; không có khả năng thỉnh thoảng trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với một bài thuyết pháp.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không đáng được làm bạn.

3. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng được làm một người bạn. Thế nào là năm?

4. Không bảo làm việc đồng áng; không ưa thích kiện tụng; không chống đối các Tỷ-kheo lãnh đạo; không sống đời sống không có mục đích, không kéo dài đời sống như vậy; có khả năng thỉnh thoảng trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với một bài thuyết pháp.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng được làm bạn. II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng Điều Hành
Thảo luận 1. Phải chăng trong đời sống tu tập của người xuất gia Đức Phật khuyến khích môi trường"cá nhân có khả năng lựa chọn những gì thích hợp cho mình"? - TT Tuệ Siêu
Thảo luận 2. Nói đến đi tu thì thường là nghĩ tới việc vào chùa. Phải chăng rất ít ngôi chùa hôm nay thích hợp cho việc tu tập? - ĐĐ Pháp Tín
Thảo luận 3. Làm sao để thay đổi thói tật tìm lỗi người khác? - TT Pháp Đăng


 III. Trắc Nghiệm
Trắc nghiệm 1. Những yếu tính nào sau đây được tìm thấy trong bài kinh hôm nay? 
A. Người xứng đáng làm bạn đồng tu là người biết nghĩ tới lợi ích trong sự tu tập của người cùng tu /
 B. Người xứng đáng làm bạn đồng tu là người có tánh hạnh không muốn gây phiền phức cho ai /
 C.  B. Người xứng đáng làm bạn đồng tu là người tha thiết với giáo pháp /
 D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 1 : D

Trắc nghiệm 2. Trong Phật giáo Trung Hoa có câu nói của Tổ Bách Trượng "nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực" được nhấn mạnh trong một số chùa chiền về sự quan trọng của chấp tác. Câu nào sau đây được xem là ứng hợp với tinh thần của kinh điển Pali? 
A. Nếp sống nông thiền không được khuyến khích theo giới luật người xuất gia /
B. Quét dọn và lao tác tay chân nhẹ được xem là tốt cho sức khoẻ /
 C. Quá nặng chuyện làm việc dù là việc chùa cũng là trở ngại với sự tu học /
 D. Cả ba câu trên đều đúng


TT Tuệ Siêu cho đáp án  Câu Số 2 : D 

No comments:

Post a Comment