Sunday, March 12, 2017

Bài học. Chủ Nhật. Ngày 12-3-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Tân


Chương Năm Pháp
(XIV. Phẩm Vua

(VII) (137) Ngủ Rất Ít

1. - Năm hạng người này, này các Tỷ-kheo, ban đêm ngủ ít, thức nhiều. Thế nào là năm?

2. Người đàn bà, này các Tỷ-kheo, thao thức đến đàn ông, ban đêm ngủ ít thức nhiều. Người đàn ông, này các Tỷ-kheo, thao thức đến đàn bà, ban đêm ngủ ít thức nhiều. Người ăn trộm, này các Tỷ-kheo, thao thức đến đồ ăn trộm, ban đêm ngủ ít thức nhiều. Vị vua, này các Tỷ-kheo, lo lắng các công việc của vua, ban đêm ngủ ít thức nhiều. Vị Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, thao thức đến ly hệ phược, ban đêm ngủ ít thức nhiều.

Năm hạng người này, này các Tỷ-kheo, ban đêm ngủ ít thức nhiều. II. Thảo Luận:   Chư Tăng Điều Hành
Thảo luận 1. Một người tu sĩ nên phân chia như thế nào để vừa bảo đảm sức khỏe mà không bỏ phận sự tu tập như là chấp tác pháp học và pháp hành. Và có lời khuyên như thế nào cho các vị cư sĩ trong việc giữ đạo đức và sức khỏe? - TT Tuệ Siêu
Thảo luận 2. Một vị xuất gia ban đêm ít ngủ thì thời gian thức làm điều gì? - TT Pháp Tân


 III. Trắc Nghiệm

No comments:

Post a Comment