Tuesday, April 25, 2017

Bà học. Thứ Ba ngày 25-4-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Giác Đẳng

Chương 5
 XX. Phẩm Bà-La-Môn

(VII) (197) Mưa

1. - Có năm chướng ngại cho mưa này, các người đoán tướng không biết được, ở đây, mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn. Thế nào là năm?

2. Trên hư không, này các Tỷ-kheo, hỏa giới phẫn nộ, do vậy các mây đã khởi lên bị tán loạn. Này các Tỷ-kheo, đây là chướng ngại thứ nhất cho mưa, các người đoán tướng không biết được, ở đây mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn.

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trên hư không, phong giới phẫn nộ, do vậy các mây đã khởi lên bị tán loạn. Này các Tỷ-kheo, đây là chướng ngại thứ hai cho mưa, các người đoán tướng không biết được, mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn.

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Ràhu, vua các loài A-tu-la dùng tay thây lấy nước rồi đổ xuống biển lớn. Này các Tỷ-kheo, đây là chướng ngại thứ ba cho mưa, các người đoán tướng không biết được, mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn.

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, chư Thiên của các loại mây đem mưa trở thành biếng nhác. Ðây là chướng ngại thứ tư cho mưa, các người đoán tướng không biết được, mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn.

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi loài Người trở thành phi pháp, này các Tỷ-kheo, đây là chướng ngại thứ năm cho mưa, các người đoán tướng không biết được, mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn.

Này các Tỷ-kheo, có năm chướng ngại cho mưa này, các người đoán tướng không biết được, ở đây mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn.


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo luận 1. Ý nghĩa về sự cộng nghiệp có liên hệ thế nào với khuynh hướng tạo tác chung của chúng sanh? - TT Pháp Tân
Thảo luận 2. Nếu khuynh hướng tạo tác ác nghiệp  chung làm xáo trộn thời tiêt thì sự vun bồi thiện nghiệp của cá nhân có thay đổi được gì? - TT Pháp Tân
Thảo luận 3. TT Giác Đẳng tóm tắt bài học


 III. Trắc Nghiệm
Trắc nghiệm 1. Theo lời Phật dạy trong bài kinh hôm nay  thì hiện tượng xáo trộn thời tiết không nằm trong điều nào sau đây? 
A. Đột biến của nhiệt độ và áp suất /
 B. Chi phối của phi nhân /
 C. Sự cầu nguyện cúng tế của chúng sanh /
 D. Hành vi tạo tác của con người

TT Giác Đẳng cho đáp án Câu Số1 : C 


No comments:

Post a Comment