Sunday, April 2, 2017

Bài học. Chủ Nhật ngày 2-4-2017

Kinh Tăng Chi B 

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu


Chương Năm Pháp
XVII. Phẩm Hiềm Hận

(I) (161) Trừ Khử Hiềm Hận (1)

1. - Có năm trừ khử hiềm hận này, này các Tỷ-kheo, ở đây, vị Tỷ-kheo có hiềm hận khởi lên cần phải được trừ khử một cách hoàn toàn. Thế nào là năm?

2. Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiềm hận được sanh, trong người ấy, từ cần phải tu tập. Như vậy trong người ấy, hiềm hận cần phải trừ khử.

3. Trong người nào, hiềm hận được sanh, trong người ấy, bi cần phải tu tập. Như vậy trong người ấy, hiềm hận cần phải trừ khử.

4. Trong người nào, hiềm hận được sanh, trong người ấy xả cần phải tu tập. Như vậy trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử.

5. Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiềm hận được sanh, trong người ấy, vô niệm, vô tác ý cần được thực hiện. Như vậy trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử.

6. Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiềm hận được sanh, trong người ấy, sự kiện nghiệp do mình tạo cần phải an lập là: "Tôn giả là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là khởi nguyên của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ nương tựa của nghiệp. Phàm nghiệp thiện hay ác được làm Tôn giả sẽ là người thừa tự nghiệp ấy". Như vậy, trong người ấy, hiềm hận cần phải được trừ khử.

Này các Tỷ-kheo, có năm trừ khử hiềm hận này, ở đây, hiềm hận khởi lên cho Tỷ-kheo cần phải trừ khử một cách hoàn toàn. II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng Điều Hành
Thảo luận 1. Phải chăng đa số chúng ta không tu tập tâm từ với những người mình có hiềm hận vì lúc bình thường chúng ta không tu tập từ tâm? TT Pháp Đăng
 Thảo luận 2. Với một người gây quá nhiều thương tổn cho mình thì làm thế nào khởi tâm bi mẫn với người đó? Xin cho một hướng dẫn cụ thể và thực tế? - TT Tuệ Quyền 
Thảo luận 3. TT Giác Đẳng tóm tắt bài học


 III. Trắc Nghiệm

No comments:

Post a Comment