Sunday, April 30, 2017

Bài học. Chủ Nhật ngày 30-4-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Tuệ Siêu

Chương 5
 XXI. Phẩm Kimbila

(II) (202) Nghe Pháp

1. - Này các Tỷ-kheo, nghe pháp có năm lợi ích này. Thế nào là năm?

2. Ðược nghe điều chưa nghe, làm cho trong sạch điều được nghe, đoạn trừ nghi, làm cho tri kiến chánh trực, làm cho tâm tịnh tín.

Này các Tỷ-kheo, nghe pháp có năm lợi ích này.


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo luận 1. Sự phân vân về một điều khó hiểu trong bản dịch của điển co gọi là nghi hoặc? - TT Tuệ Siêu
Thảo luận 2. Thường xuyên thính pháp có được xem là một "sự thực hành lời Phật dạy"? - TT Tuệ Siêu
Thảo luận 3. Cụm từ "sutaṃ pariyodāpeti" có nên dịch là "làm sáng tỏ điều đã nghe "làm cho trong sạch điều được nghe"? - TT Tuệ Siêu
Thảo luận 4. TT Giác Đẳng tóm tắt bài học


 III. Trắc Nghiệm
Trắc nghiệm 1. Điều nào sau đây phù hợp với kinh điển: 
A. Nghe pháp là một phước hạnh /
 B. Nghe pháp đúng lời là một điềm lành tối thượng  /
C. Nhiều người nhờ nghe pháp mà đắc đạo /
D Cả ba câu trên

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 1: D  .

Trắc nghiệm 2. Nếu người Phật tử thường hoan hỷ nghe pháp thì sự kiện nào sau đây sẽ xẩy ra? 
A. Chư tăng sẽ hoan hỷ thuyết pháp nhiều hơn /
 B. Phật pháp sẽ được hiểu rõ hơn giữa hai giới xuất gia và tại gia / 
C. Sẽ bớt đi những tập tục mê tín của dân gian / 
D. Cả ba điều trên

TT Pháp Tân cho đáp án câu 2 là D

Trắc nghiệm 3. Những điều nào sau đây giúp người Phật tử thính pháp có lợi lạc hơn? 
A. Khéo đặt câu hỏi / 
B. Thường thăm viếng các vị uyên thâm Phật Pháp /
 C. Có chủ tâm chọn lựa những kinh sách giá trị để đọc / 
D. Cả ba điều trên

TT Tuệ Quyền cho đáp án câu 3 là D

Trắc nghiệm 4. Người Phật tử quý trọng Phật Pháp sẽ tránh điều nào sau đây? 
A. Không dùng Phật ngôn để nói chuyện hài hước / 
B. Không chỉ trích các vị pháp sư vì nói không như ý mình thích /
 C. Không biếu tặng những kinh sách mà mình thấy sai lạc / 
D. Cả ba điều trên


TT Pháp Tín cho đáp án câu 4 là D

No comments:

Post a Comment