Tuesday, April 11, 2017

Bài học, Thứ Ba ngày 11-4-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Tuệ Quyền

Chương Năm Pháp
 XVIII. Phẩm Nam Cư Sĩ

I) (171) Sợ Hãi

1. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Taị đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:

- Này các Tỷ-kheo.

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:

2. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, nam cư sĩ rơi vào sợ hãi. Thế nào là năm? Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men, rượu nấu.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, nam cư sĩ rơi vào sợ hãi.

3. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, nam cư sĩ không có sợ hãi. Thế nào là năm? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, nam cư sĩ không có sợ hãi.


II. Thảo Luận:TT Giác Đẳng điều hợp
1 - Thảo luận 1. Phải chăng ngũ giới thiên về tránh ác nghiệp trong lúc bát quan trai giới thiên về thanh tịnh tâm ý? -  TT Tuệ Siêu
2 -  Thảo luận 4. Bản dịch ngũ giới theo nguyên văn Pali "Không sát hại sinh vật, không lấy của không cho, không tà hạnh trong dục vọng, không nói sai sự thật, không say sưa rượu men rượu nấu" so sánh với bản dịch truyền thống "không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu" thì bản dịch nào chuyên chở đúng với ý nghĩa của chánh tạng? -  TT Tuệ Siêu
3 - Thảo luận  2. Tại sao trong sự khiển trách về hành vi tư thông thì trong văn hoá Trung Hoa cáo buộc người nữ trong lúc trong văn hoá Ấn Độ thì trách nhiệm phần lớn nằm ở người nam? - TT Tuệ Siêu
4 -  Thảo luận 3. Rượu men và rượu nấu khác nhau thế nào? - TT Tuệ Siêu


 III. Trắc Nghiệm 

No comments:

Post a Comment