Tuesday, April 18, 2017

Bài học. Thứ Ba ngày 18-4-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Tuệ Quyền

Chương 5
 XIX. Phẩm Rừng

(I) (181) Rừng

1. - Có năm hạng người này sống ở rừng. Thế nào là năm?

2. Hạng đần độn ngu si sống ở rừng; hạng ác dục, ác tánh sống ở rừng; hạng kiêu mạn loạn tâm sống ở rừng; hạng ở rừng vì được nghe Thế Tôn và các đệ tử Phật tán thán; hạng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành này sống ở rừng;

Này các Tỷ-kheo, có năm hạng người này sống ở rừng.

3. Trong năm hạng người này sống ở rừng, này các Tỷ-kheo, hạng sống ở rừng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành này sống ở rừng. Hạng người này trong năm hạng người ấy là đệ nhất, là tối thắng, là thượng thủ, là tối thượng, là tối diệu.

Ví như này các Tỷ-kheo, từ con bò có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có sanh tô, từ sanh tô có thục tô, từ thục tô có đề hồ. Ðây được gọi là đệ nhất. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong năm hạng người sống ở rừng, này các Tỷ-kheo, hạng sống ở rừng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành này ăn từ bình bát. Hạng người này trong năm hạng người ấy là đệ nhất, là tối thắng, là thượng thủ, là tối thượng, là tối diệu.


II. Thảo Luận:TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo luận 1. Có Phật ngôn "chính hành vi tạo tác khiến chúng sanh thấp hèn hay cao quý" nhưng phải chăng bài kinh nầy cho thấy sau hành vi tạo tác còn có động lực mang tánh quyến định? - TT Pháp Tân
 Thảo luận 6. Xin giải về những động lực chân chánh cho sự tu tập "vì thiểu dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành" - TT Tuệ Siêu
 Thảo luận 2. Xin giải rõ về lạc (dadhi) , sanh tô (navanita), thục tô (sappi), đề hồ (sappimando) - TT Giác Đẳng
Thảo luận 5. Khi tu tập thiện pháp làm sao phân được động lực nào hiền thiện và động lực nào phi hiền thiện? - ĐĐ Pháp Tín
Thảo luận 7. Phải chăng một người bình thường không thể hiện tinh tấn tốt hơn là một người tinh tấn nhưng với động lực không tốt đẹp? TT Pháp Đăng
Phần đúc kếtTT Giác Đẳng tóm tắt bài học III. Trắc Nghiệm

No comments:

Post a Comment