Tuesday, April 4, 2017

Bài học. Thứ Ba ngày 4-4-2017

Kinh Tăng Chi B 

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Chương Năm Pháp
XVII. Phẩm Hiềm Hận

(V) (165) Những Câu Hỏi

1. Tại đấy, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo

- Này các hiền giả Tỷ-kheo.

- Thưa Hiền giả.

Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả Sàriputta nói như sau:

2. Này các Hiền giả, ai hỏi một người khác câu hỏi gì, tất cả đều nằm trong năm trường hợp này, hay một trong năm trường hợp này. Thế nào là năm?

3. Do đần độn ngu si, hỏi người khác câu hỏi; do ác dục, tham dục, hỏi người khác câu hỏi; do khinh thường, hỏi người khác câu hỏi; với tâm muốn hiểu biết, hỏi người khác câu hỏi, với tâm phân vân hỏi người khác câu hỏi, nghĩ rằng nếu do ta hỏi, vị ấy trả lời đúng đắn, thời như vậy tốt đẹp, nhưng nếu do ta hỏi, vị ấy trả lời không chân chánh, thời ta sẽ trả lời chân chánh cho vị ấy.

Này các Hiền giả, ai hỏi một người khác câu hỏi gì đều nằm trong năm trường hợp này, hay một trong năm trường hợp này. Này các Hiền giả, ta với tâm như sau hỏi người khác câu hỏi: Nếu do ta hỏi, người ấy trả lời một cách chân chánh, thời như vậy thật tốt đẹp. Nếu ta hỏi và vị ấy trả lời không chơn chánh, thời ta sẽ trả lời chơn chánh.


 II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng Điều Hành
Thảo luận 1. Trong kinh điển Phật giáo có thể loại "Phương Quảng (Vedalla)" mang hình thức vấn đáp (Ki Tô Giáo cũng có hình thức tương tự được gọi là "Catechism"), hình thức hỏi đáp như vậy giúp ích gì cho người học? - TT Pháp Tân
Thảo luận 2. Trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt có đoạn: Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, sau khi đi đến Sa-môn hay Bà-la-môn, không hỏi: "Thưa Tôn giả, thế nào là thiện? Thế nào là bất thiện? Thế nào là phạm tội? Thế nào là không phạm tội? Thế nào là cần phải thực hành? Thế nào là không cần phải thực hành? Tôi đã làm gì để phải không lợi ích và đau khổ lâu dài? Hay tôi đã làm gì để được lợi ích và an lạc lâu dài? Do nghiệp ấy sau khi thân hoại mạng chung sanh vào  đọa xứ - ĐĐ Pháp Tín
Thảo luận 3. Nếu có một người hỏi một câu hỏi trong sự thiếu hiểu biết nên câu hỏi rất ngây ngô nghĩa là chỉ hỏi cho có hỏi chứ không có ý nghĩa gì, thì là một vị giảng sư sẽ xử trí như thế nào? - TT Tuệ Siêu
Thảo luận 4. Phải chăng người Phật tử đến chùa việc lợi ích là hỏi pháp vị Trưởng lão đúng thời đúng lúc không? - TT Tuệ Siêu
Thảo luận 5. Phải chăng các vị tu hành càng cao thì càng giữ im lặng? - TT Tuệ Quyền 
Thảo luận 6. TT Giác Đẳng tóm tắt phần thảo luận


 III. Trắc Nghiệm

 Trắc nghiệm 2. Tác phẩm nào sau đây có nội dung vấn đáp?
 A. Milanda Vấn Đạo (Na Tiên Tỳ Kheo Kinh) /
 B. Khéo Vấn Khéo Đáp / 
C. Tạng Diệu Pháp (Abhidhammapitaka)/ 
D. Cả 3 câu trên

TT Tuệ Siêu cho đáp án  Câu Số 2: D

Trắc nghiệm 1. Câu hỏi nào sau đây có thể xem là hỏi theo cách "để học hiểu"?
 A. Nếu ai cũng đi tu thì phải chăng nhân loại sẽ tuyệt chủng? /
 B. Làm thế nào để duy trì chánh niệm khi tâm luôn suy nghĩ vẫn vơ?  /
 C. Nếu tu là để thoát sanh già đau chết thì tại sao không có người tu hành nào vô bệnh hay bất tử? /
 D. "Thầy là người dạy Phật pháp nhưng đã tu được bao nhiêu?"

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 1: .B .No comments:

Post a Comment