Saturday, April 1, 2017

Bài học. Thứ Bảy ngày 1-4-2017

Kinh Tăng Chi B 

Giảng Sư: TT Pháp Tân


Chương Năm Pháp
XVI. Phẩm Diệu Pháp

(X) (160) Khó Trừ Khử

1. - Năm pháp này khởi lên, này các Tỷ-kheo, thật khó trừ khử. Thế nào là năm?

2. Tham khởi lên, thật khó trừ khử; sân khởi lên, thật khó trừ khử; si khởi lên, thật khó trừ khử; ham nói khởi lên, thật khó trừ khử; tâm lang thang thật khó trừ khử.

Năm pháp này đã khởi lên, này các Tỷ-kheo, thật khó trừ khử.


 II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng Điều Hành
 


 III. Trắc Nghiệm

No comments:

Post a Comment